RESEARCH LABS

CREATIVE THINK AND DO TANK - Resilience through creativity

+ Partners: Oslo School of Design and Architecture, Politecnico di Milano, University of the Arts London, Domestic Data Streamers, CRG, Eindhoven University of Technology (TUe), Salzburg University of Applied Sciences (FHS), elBulliFoundation, Cumulus.

+ Investigadors/es: Dr. Juan Jesús Arrausi; Dra. Laura Clèries; Dr. Ramón Faura; Dr. Albert Fuster; Dr. Danielle Porretta; Dr. Oscar Tomico; Dr. Rafael Pozo; Dr. Francesc Ribot.

+ Doctorands/es: Guim Espelt, Saúl Baeza, Cristina Taverner, Carla Molins, Jessica Fernandez, Rebeca Font, Oriol Miró. 

La recerca d'aquest centre es basa en la teoria i metodologia del disseny i de la recerca de futurs, així com en les eines de comunicació, amb l'objectiu d'impulsar la creativitat com a motor d'innovació i promoure maneres de comunicar-se innovadores i significatives per a les persones. Les temàtiques abordades són les següents:

  • Futures Now: L'objectiu és investigar megatendenciès i macrotendències socioculturals a partir del disseny com a indicador, i amb metodologies recerca de futurs, de co-creació, participatives i de planificació d'escenaris.
  • Decoding Creative Processes: Aplicació del mètode científic per a descodificar els processos creatius i entendre les competències creatives com transversals i necessàries per a diversos sectors, no tan sols el creatiu, per a innovar cap a nous models de treball i en els processos de presa de decisions.
  • Information Visualization: Investiguem sobre la visualització de dades, els formats visuals de comunicació i formats empàtics de comunicació a fi d'empoderar al ciutadà i de facilitar noves formes de comunicació transdisciplinàries en el context de recerca científica. 

#FuturesResearch #DesignProcesses #CreativeSkills #CreativeMethodologies #DataVisualization #BehaviourByDesign 


Projectes privats destacats:


Projectes públics destacats: