Projectes

Salut Gracia

Estudiant/s: Gabriela Matute, Ana Zanoni, Andrea Balmaceda
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny d'Espai

Abans de res, el que es va prioritzar va ser la qualitat espacial. Es va resoldre l'edifici partint de la decisió radical de buidar part de la llosa de pis a sostre, generant un nucli que divideix l'edifici en dues parts, cosa que permet el pas d'aire i de llum. Es va aprofitar el buit amb galeries i gelosies al voltant, aportant així un joc de llums i ombres característic en els ambients. A més, amb aquesta obertura, cobra molta importància la biofília en tot el projecte, tant en la façana com a l'interior, buscant en tot moment el contacte entre la naturalesa i l'usuari.

Pel que fa a materialitat, es fa ús de làmines de fusta verticals, que no només serveixen de revestiment i aïllant acústic, sinó que darrere d'elles s'incorpora programa. En pis i sostre, s'alleugereix l'espai utilitzant materials homogenis i sense juntes. A l’interior, el color és una eina que també defineix i caracteritza els espais. A cada nivell se li atorga un color en particular de la paleta de colors, que sorgeix d'analitzar el mateix barri tan poderós, tan únic, aconseguint que l'edifici formi part d'una identitat de barri.