Projectes

Reincarnation

Estudiant/s: Akna Marquez
Promoció: 2019
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

Els residus de construcció i demolició (CDW) representen un terç del total de residus generats a la Unió Europea, la majoria dels quals acaben en un abocador com a destinació final. El respecte i la cura dels materials juntament amb una valoració dels seus valors inherents ens poden portar a crear noves narratives i perspectives. Podem dissenyar no només per al nou producte destinat a llençar-lo, sinó per a totes les etapes del seu viatge vital (naixement, creixement, decadència i mort) que finalment el guien cap al renaixement?

Reincarnation és un projecte basat en el reciclatge de maons i rajoles ceràmiques de la ciutat de Barcelona, per crear nous materials de construcció per a una economia circular, que representin la identitat local i les històries materials. Una col·lecció de superfícies úniques que mostren rastres de la seva història passada amb un llenguatge contemporani, recuperant valors materials, econòmics i arquitectònics. Una celebració del que ja existeix.