Postgrau en Desenvolupament de Producte

Descobreix les últimes tecnologies de fabricació que ofereix la indústria, les eines de simulació i renderitzat d'un producte. Coneix la metodologia de selecció de materials per desenvolupar un producte optimitzat i tecnològicament viable.

Sol·licita informació

Descobreix les últimes tecnologies de fabricació que ofereix la indústria, les eines de simulació i renderitzat d'un producte. Coneix la metodologia de selecció de materials per desenvolupar un producte optimitzat i tecnològicament viable.

Titulació

Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Xavier Riudor

Crèdits ECTS

30

Durada

Febrer a juliol 

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny o Enginyeria en Disseny Industrial.
Més informació

Com han de ser els nous productes que necessitarem? Al Postgrau en Desenvolupament de Producte coneixeràs les eines i habilitats que són necessàries per modelar, representar i simular el comportament d'un producte, seleccionant el material i el procés de fabricació més adequat.

En el Postgrau en Desenvolupament de Producte s'incideix en aportar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de fabricació que ofereix la indústria, les eines de simulació i renderització d’un producte i els diferents materials disponibles en el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, eficaç i econòmica possible.

El curs està orientat a l'especialització i actualització dels professionals i postgraduats de diferents sectors, en especial professionals de l'àmbit del disseny i de la enginyeria de desenvolupament de producte. La majoria dels professionals que col·laboren en la docència del programa provenen d'aquests àmbits.

Un dels punts claus de l'èxit del Postgrau en Desenvolupament de Producte és la relació amb les empreses que col·laboren amb el curs, ja que aquestes realitzen un recolzament i assessorament continuat al grup d’estudiants, per tal de poder desenvolupar el briefing del projecte proposat. Les visites a centres tecnològics i empreses permeten un contacte molt directe amb la realitat professional actual.  Algunes de les empreses que disposen de disseny i producció pròpia i amb les quals s'ha col·laborat des dels seus inicis o es col·labora en l'actualitat són: Play, Hewlett Packard, Cosmic, Roca Sanitario, Santa&Cole, Simon, Figueras, Valira, Lamp Lighting, Educa Borras, Laken, El Naturalista, Teck-Rock, Zobele Group, Esportiva Aksa, Pando, IMC Toys, Taurus, Solac, Crevin, Signes, FujiFilm, Cata y Madel.

El Postgrau en Desenvolupament de Producte aporta les eines i els coneixements tècnics necessaris per portar a terme de manera resolutiva i eficaç un projecte d’enginyeria de producte. Per això és necessari conèixer les tecnologies CAD i CAE actuals,  el mètode de selecció dels materials més adequats, els diferents processos de fabricació existents en el mercat i els possibles mecanismes d’unió i assemblatge entre les peces d’un producte.

D’aquesta manera i partint dels requeriments del briefing del projecte, es podrà realitzar amb èxit un projecte de desenvolupament que serà viable tecnològicament.

És imprescindible una visió global de tot el procés, per poder prendre les decisions més encertades en cada una de les fases del procés de desenvolupament d‘un nou producte.


Tecnologies CAD/CAE

En aquest mòdul l’estudiant aprendrà a modelar qualsevol producte en 3D utilitzant les eines CAD i a aplicar càrregues i condicions de contorn a una determinada peça i al conjunt, per analitzar el seu comportament estructural i tèrmic. D’aquesta manera el redisseny i optimització del producte es realitzarà amb justificacions tècniques. La presentació del producte mitjançant renders, vídeo de l’assemblatge i vídeo de funcionament dels mecanismes, serà clau per l’èxit del projecte.

 • CAD: Disseny de sòlids, conjunts i mecanismes
  • Creació de sòlids 3D.
  • Creació de conjunts i restriccions en l’assemblatge de peces.
  • Estratègies per al disseny de peces i conjunts complexos.
  • Simulació cinemàtica i dinàmica de mecanismes.
  • Descripció i criteris de selecció de mecanismes.
  • Tècniques de representació CAD avançades.
  • Renderitzat d’imatges i vídeos.
  • Creació d’una seqüència animada de l’assemblatge d’un producte.
    
 • CAE: Simulació estructural i tèrmica
  • Simulació estructural de peces sòlides. Anàlisi i interpretació dels resultats.
  • Introducció als elements finits: malla i convergència.
  • Propietats mecàniques de materials. Criteris de fallada dels materials.
  • Idealitzacions: shells, beams.
  • Simulacions avançades: anàlisi de fatiga i materials compostos.
  • Redisseny de les peces. Optimització de la forma.
  • Simulació Tèrmica.
    

Materials i processos de fabricació

En aquest mòdul s’aprèn a analitzar i seleccionar els diferents tipus de materials que existeixen en el mercat, tenint en compte les seves característiques mecàniques, tèrmiques, elèctriques i òptiques. Es treballaran les aplicacions actuals de les ceràmiques tècniques, metalls, materials compostos, polimèrics, adaptatius i els materials intel·ligents.

S’exposaran de manera pràctica els aspectes de fabricació que fan que una peça de plàstic o de metall s’obtingui de manera idònia, atenent al seu procés de transformació. Conèixer les toleràncies dimensionals i els sistemes d’unió, seran factors clau per un bon disseny i acabat del producte final.

 • Selecció de materials
  • Classificació i propietats dels materials.
  • Bases de dades de consulta.
  • Eines per a la selecció de materials.
  • Reciclabilitat dels materials. Materials sostenibles.
  • Criteris de selecció de materials en funció del disseny i la funcionalitat.
  • Aplicacions dels materials intel·ligents.
    
 • Transformació i disseny de peces de plàstic i de metall
  • Característiques dels diferents processos de transformació.
  • Característiques del Procés versus característiques de la peça.
  • Característiques bàsiques del disseny en peces de plàstic.
  • Defectes més habituals en peces de plàstic i com evitar-los.
  • Sistemes d’unió entre peces.
  • Selecció de tecnologies de fabricació.
  • Tendències de les tecnologies avançades de producció.
  • Obtenció ràpida de prototipus: Rapid Prototyping.
  • Additive manufacturing.

Projectes empreses

Un dels punts claus del Postgrau en Desenvolupament de Producte és la relació amb les empreses que col·laboren en el Postgrau. Els briefings dels projectes proposats tenen un seguiment setmanal per part de les empreses col·laboradores. Els diferents professionals del postgrau, també col·laboren tutoritzant aquelles parts dels Projectes Finals en les que són experts.

Un altre aspecte destacat és que els grups de treball dels estudiants, estan formats per dissenyadors i enginyers. Aquest factor afavoreix l'experiència de treball en grup i potencia que l'intercanvi de coneixement entre els diferents professionals que intervenen en les fases del procés de disseny i desenvolupament de producte es realitzi de manera efectiva. Aquesta metodologia produeix projectes de desenvolupament de producte d'elevada qualitat, com ho demostra l’interès que mostren les empreses col·laboradores en els projectes finals del Postgrau. Convenis realitzats amb les empreses SIMON, FIGUERAS, SANTA&COLE, PLAY, LAMP Lighting.

 • Presentació de les empreses i presentació del briefing del projecte.
 • Anàlisis de les diferents necessitats de l’empresa i del mercat.
 • Estudi de mercat. Contra briefing.
 • Fases del desenvolupament de producte i consideracions tècniques. Tutories.
 • Estudi i selecció de solucions tècniques.
 • Presentació del projecte a l’empresa.


Workshops i visites a empreses

Coneixement de les diferents tecnologies de fabricació i dels nous materials, realitzant workshops i visites in situ a les diferents empreses, fundacions i centres tecnològics que col·laboren en el marc del postgrau. Aquestsworkshops i visites permeten un contacte molt proper amb la realitat professional actual. Visites a: PLAY, LAMP, Fundació CIM, Centre Tecnològic ASCAMM, Centre de Materials MATER, etc.

 • Potenciar la fase inicial del procés de disseny mitjançant:
  • L'aplicació de tècniques de creativitat
  • Recursos de disseny centrat en l'usuari
  • Mètodes de disseny experimental. 
 • Conèixer la situació actual del disseny de producte, a través dels dissenyadors participants en el curs procedents de les agències i estudis més rellevants del sector. 
 • Experimentar els coneixements adquirits mitjançant la realització de projectes reals amb empreses. Aquestes empreses són productores i tenen el seu centre de decisió a Espanya. Col·laborem amb firmes representatives de diversos sectors del producte industrial.
 • Proporcionar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de la indústria i els diferents materials que ofereix el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, efectiva i econòmica.
 • Conèixer la viabilitat tecnològica i els costos de producció d'un projecte per poder prendre les millors decisions durant el seu desenvolupament.
 • Estudiar i valorar les decisions concretes que es prenen en un projecte de desenvolupament de producte a través de l'exposició i la discussió de projectes reals realitzats per empreses.
 • Aprendre a utilitzar diferents eines de CAD (Computer Aided Design)/CAE (Computer Aided Engineering) que permeten representar, visualitzar i simular el comportament d’un producte, per tal de garantir la viabilitat i el correcte funcionament del producte final.

Transversals:

 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes.
 • Capacitat d’identificar oportunitats i definir conceptes de disseny.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes.

Específiques:

 • Capacitat per realitzar projectes de nous productes, des de la fase conceptual fins el desenvolupament tècnic.
 • Capacitat de valorar les implicacions funcionals, estètiques, culturals, tecnològiques, econòmiques i de comunicació del nou producte a desenvolupar.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques creatives de referència, així com els recursos d’expressió i gestió més efectius.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits de selecció de materials, processos de transformació i simulació estructural i cinemàtica, al projecte de redisseny o d’optimització d’un producte.
 • Capacitat d’utilització dels prototips com a eina de validació dels projectes d’empresa realitzats.
 • Capacitat per aplicar les eines de CAD/CAM/CAE, per generar qualsevol geometria 3D, imatges renderitzades de qualitat i vídeos de muntatge i funcionament del producte.
Xavi Riudor
XAVIER RIUDOR

Xavi Riudor

Director del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte i del Postgrau en Desenvolupament de Producte
Professor del Grau en Enginyeria