Estudiants amb estudis universitaris iniciats

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats. Convocatòria extraordinària 2020

Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a Elisava en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 del juliol del 2016, d’11 d’abril del 2018 i 20 de febrer del 2019. 

Sol·licitud

Els candidats i les candidates han de fer arribar escanejada la següent documentació, adreçada al Director acadèmic d’Elisava Escola Superior de Disseny, enviant-la per correu electrònic a l’adreça de la Unitat de Gestió Acadèmica d’ELISAVA (uga@elisava.net):

 • Sol·licitud d’admissió
 • Sol·licitud d’estudi de reconeixement
 • Document d'identitat o passaport (aquest darrer, en el cas de no tenir nacionalitat espanyola)
 • Documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat1
 • Certificat de l’expedient acadèmic on constin els estudis, les assignatures, el nombre de crèdits, l’any i convocatòria de superació, i la qualificació obtinguda als estudis d'origen. Certificat en castellà o català, i en anglès
 • Sol·licitud d’estudi de reconeixement de crèdits
 • Comprovant del pagament de les taxes de l’estudi de reconeixement (54,54€), a realitzar a través del departament d’Administració (administracio@elisava.net)
 • Programes de les assignatures superades segellats per la universitat d’origen
 • Pla d’estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent.

Els estudiants que hagin cursat estudis a l'estranger també hi han d'adjuntar la documentació següent:

 • Declaració jurada conforme es compleixen els requisits d’admissió marcats per la Universitat Pompeu Fabra per a aquest procés
 • 1/Document acreditatiu de l’accés a la universitat del país d’origen, omplert i segellat per la universitat d’origen

1/Aquest document substitueix, per als estudiants d’estudis iniciats a l’estranger, a la “Doocumentació acreditativa que va donar accés a la Universitat” que s’esmenta més a dalt

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica (segells del Conveni Andrés Bello) o mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia (aquells països que hagin subscrit aquest acord). Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
 3. Han d'anar acompanyats, si el document original no està emès en aquests idiomes, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

En el cas de ser admès/a, s’haurà de presentar (en persona a la Unitat de Gestió Acadèmica o enviant-la per correu postal -La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona) la documentació original d’aquesta fase, en les dates indicades al calendari de més a baix.

Si la documentació presentada no acompleix els requisits marcats per la normativa de la convocatòria, o aquesta no es presenta en les dates marcades a tal efecte, l’admissió als estudis quedarà revocada.

Per una altra banda, la documentació original es podrà presentar bé en persona a la Unitat de Gestió Acadèmica (caldrà contactar-hi per correu electrònic prèviament) o bé enviant-la per correu postal a aquesta Unitat dins de les dates indicades en l’apartat corresponent del calendari següent.

Calendari resum del procés d’admissió de la convocatòria ordinària i matriculació als estudis
 

Enviament telemàtic de la documentació per a la sol·licitud d’admissió (uga@elisava.net)

Del 9 al 16 de setembre del 2020 (ambdós inclosos)

Publicació de resultats

18 de setembre del 2020

Matriculació

A comunicar a les persones admeses


Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) vegeu el document que figura a continuació: Bases de la convocatòria extraordinària.

Nota important: l'admissió d’estudiants per aquesta via d’accés als estudis de Grau en Disseny i de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava Escola Superior de Disseny, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, està condicionada a la verificació i validesa de la documentació presentada per l’estudiant.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies