Curs de retitulació al Grau en Disseny d'Elisava 2022-2023


Curs de retitulació al Grau en Disseny per a graduats i graduades dels estudis de Graduat Superior de Disseny (títol propi UPF). Curs 2022-2023


Elisava ofereix, entre d’altres estudis, el Grau en Disseny, títol oficial aprovat dins del marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, en la branca de coneixement d’arts i humanitats. Aquest fet ha suposat que, del curs 2009-10 el títol en Disseny d’Elisava sigui reconegut plenament com a estudi universitari oficial.

En conseqüència, el Curs de retitulació té per objectiu que tots els estudiants que, des de 1995 varen cursar el Graduat Superior en Disseny (GSD), títol propi de la Universitat Pompeu Fabra, s’equiparin als titulats del Grau Universitari en Disseny (GDIS).

L’actual Grau en Disseny –arts i humanitats- que ofereix Elisava és fruit de l’experiència acumulada en els diferents plans d’estudis del GSD que s’han vingut oferint des del curs 1995-96. Fruit d’aquest bagatge, l’actual pla d’estudis de GDIS és molt similar al del GSD, compartint l’essència, les metodologies i l’enfocament del futur titulat. No obstant, cal destacar l’evident necessitat d’actualitzar coneixements en l’àmbit de les noves tecnologies i models socials, així com la desaparició de les assignatures de tipus científic, en desplegar-se el nou pla en la branca d’Arts i Humanitats.

És per aquest motiu, i pel fet d’adaptar l’actual pla d’estudis als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que el curs d’adaptació implica cursar respectivament, segons el pla d’estudis realitzat a GSD (el de 1995 o 2001), cinc o tres assignatures obligatòries que corresponen a aquells àmbits del Disseny que no estaven contemplats en els respectius plans d’estudis i la realització d’un Treball de Fi de Grau donat que, en cap cas, es pot reconèixer pel ja realitzat.

Per tant, en funció del pla d’estudis de GSD realitzat en el seu moment, el Curs de retitulació suposa cursar un seguit d’assignatures.

Pels graduats i graduades del Pla 1995:

En relació amb els/les graduats/des del Pla 1995, han de cursar tres assignatures que atenen al context del disseny i els seus vincles amb altres disciplines de caràcter social, científic o ètic. Es tracta de “Context i usuari I”, “Noves Tendències” i “Tecnologia i Societat”, assignatures on l’alumnat desenvolupa amb rigor una investigació del context cultural, social i tecnològic que li permet elaborar una visió personal del disseny. A més a més del “Treball Final de Grau”, els graduats/des del Pla 1995 també han de cursar dues assignatures que els permeten investigar i preparar el seu TFG, “Investigació TFG” i “Taller transversal TFG.

1r trimestre del curs 2022-2023
 

  • Context i Usuari I (4 ECTS)
  • Noves Tendències (4 ECTS)


2n trimestre del curs 2022-2023
 

  • Investigació TFG (4 ECTS)
  • Tecnologia i Societat (4 ECTS)
  • Taller Transversal TFG (4 ECTS)


3r trimestre del curs 2022-2023
 

  • Treball Fi de Grau (16 ECTS)

Total de crèdits a cursar: 36 ECTS

Pels graduats i graduades del Pla 2001:

D’altra banda, els/les graduats/des del Pla 2001 han de cursar dues assignatures que no han pogut ser reconegudes en el Grau en Disseny, com “Projecte Transversal I”, una assignatura obligatòria on els alumnes treballen en equips transdisciplinaris per fer front a projectes complexos on és necessari interpretar coneixement propi d’altres disciplines; i també l’assignatura “Tecnologia i Societat” que permeten comprendre les implicacions socials de l’entorn tecnològic. A més del “Treball Fi de Grau”, els/les graduats/des del Pla 2001 també han de cursar una assignatura de preparació per al TFG, “Taller transversal TFG”.

1r trimestre del curs 2022-2023
 

  • Projecte Transversal I (8 ECTS)


2n trimestre del curs 2022-2023
 

  • Tecnologia i Societat (4 ECTS)
  • Taller Transversal TFG (4 ECTS)


3r trimestre del curs 2022-2023
 

  • Treball Fi de Grau (16 ECTS)

Total de crèdits a cursar: 32 ECTS

Aquest curs de retitulació es desenvoluparà al llarg dels tres trimestres del curs 2022-2023. Al finalitzar aquest curs de retitulació s’obtindrà la titulació de Graduat o Graduada en Disseny per la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb l’ordenament universitari espanyol vigent.

L’inici de les classe serà el 19 d’octubre de 2022. Per tal de facilitar l’assistència i el seguiment del Curs i la conciliació amb la vida professional i personal dels i de les alumnes matriculats, es promourà la docència híbrida, amb especial focus a la presencialitat a distància síncrona (via Teams). En cap cas, però, es gravaran les sessions ni podran seguir-se fora dels dies i hores establerts per a cada assignatura en el calendari acadèmic. En aquest sentit, és previst que les classes es duguin a terme els dimecres, dijous i divendres entre les 18:00 i les 21:00 hores.

Haver cursat de manera íntegra i finalitzat satisfactòriament el pla d’estudis del Graduat Superior en Disseny (pla 1995 o pla 2001) i haver sol·licitat el títol a la Unitat de Gestió Acadèmica d’Elisava. Aquest curs de retitulació només està obert als estudiants que han cursat aquest títol propi de la Universitat Pompeu Fabra impartit a Elisava Escola Superior de Disseny.

Si la demanda de places és superior a l’oferta disponible, la selecció de candidats i candidates es farà en aplicació de l’ordre del seu expedient acadèmic, independentment del pla d’estudis cursat a GSD. La resta de candidats i candidates passarà a una llista d’espera.

Els candidats i les candidates hauran de complimentar obligatòriament la sol·licitud d’admissió adreçada al Director acadèmic d’Elisava Escola Superior de Disseny.

Aquesta sol·licitud es pot descarregar al següent enllaç i s’haurà de lliurar per correu electrònic a la Unitat de Gestió Acadèmica –UGA– (gestioacademica@elisava.net) entre el 18 i el 27 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 

Una vegada conclòs el termini i la presentació de les sol·licituds, entre el 12 i el 16 de setembre de 2022 (ambdós inclosos), Elisava informarà als i a les sol·licitants que hauran estat admesos per tal que formalitzin la matrícula entre els dies 27 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos, i facin efectiu el corresponent pagament fins el dia 7 d’octubre de 2022 (inclòs).

Si el candidat o candidata assenyalat en el punt anterior no realitza aquestes gestions en els terminis establerts, s’entendrà que renuncia a la plaça i aquesta s’assignarà al primer candidat o candidata que figuri en la llista d’espera segons l’ordre d’expedient acadèmic, i així successivament. Al seu temps, aquests hauran de matricular-se el dia 19 d’octubre de 2022 i satisfer l’import de la matrícula fins el 28 d’octubre de 2022 (inclòs).

Estudiants provinents del Pla 1995: 6.200 €
Estudiants provinents del Pla 2001: 5.650 €
Els membres de l’Associació Elisava Alumni gaudiran d’un 15% de descompte.

El proper dimarts 14 de juny de 2022, a les 18:30 hores, se celebrarà una sessió informativa via Zoom on s'explicaran tots els detalls i on podràs resoldre tots els teus dubtes sobre aquest curs de retitulació.