Curs de retitulació al Grau en Disseny d'Elisava


Curs de retitulació al Grau en Disseny per a graduats i graduades dels estudis de Graduat Superior de Disseny (títol propi UPF). Curs 2020-21/2021-22
 

Elisava ofereix en l’actualitat, entre d’altres estudis, el Grau en Disseny en la branca de coneixement d’arts i humanitats, títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra aprovat dins del marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. El títol de Grau en Disseny d’Elisava ha estat reconegut plenament com a estudi universitari oficial des del curs 2009-10. 

En conseqüència, el Curs de retitulació té per objectiu que tots els estudiants que, des de 1995 van cursar el Graduat Superior en Disseny (GSD), títol propi de la Universitat Pompeu Fabra, s’equiparin als titulats del Grau en Disseny (GDIS).

L’actual Grau en Disseny –arts i humanitats– que ofereix Elisava és fruit de l’experiència acumulada en els diferents plans d’estudis del GSD que s’han vingut oferint des del curs 1995-96 i en el Grau en Disseny –enginyeria i arquitectura– actualment en extinció. Fruit d’aquest bagatge, l’actual pla d’estudis de GDIS és molt similar al del GSD, compartint l’essència, les metodologies i l’enfocament del futur titulat. No obstant, cal destacar l’evident necessitat d’actualitzar coneixements en l’àmbit de les noves tecnologies i models socials, així com la desaparició de les assignatures de tipus científic, en desplegar-se el nou pla en la branca d’Arts i Humanitats. És per aquest motiu, i pel fet d’adaptar l’actual pla d’estudis als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que el curs de retitulació implica cursar respectivament, segons el pla d’estudis realitzat a GSD (el de 1995 ó 2001), cinc o tres assignatures obligatòries que corresponen a aquells àmbits del Disseny que no estaven contemplats en els respectius plans d’estudis més la realització d’un Treball Fi de Grau donat que l’ordenació acadèmica vigent estipula explícitament que aquest s’ha de realitzar de manera obligatòria no essent objecte de cap tipus de reconeixement per un altre ja realitzat anteriorment.

Per tant, en funció del pla d’estudis de GSD realitzat en el seu moment, el Curs de retitulació suposa cursar un seguit d’assignatures a cavall dels cursos acadèmics 2020-21 i 2021-22.

Pels graduats i graduades del Pla 1995

En relació amb els/les graduats/des del Pla 1995, han de cursar tres assignatures que atenen al context del disseny i els seus vincles amb altres disciplines de caràcter social, científic o ètic. Es tracta de “Context i usuari I”, “Noves Tendències” i “Tecnologia i Societat”, assignatures on l’alumnat desenvolupa amb rigor una investigació del context cultural, social i tecnològic que li permet elaborar una visió personal del disseny. A més a més del “Treball Final de Grau”, els graduats/des del Pla 1995 també han de cursar dues assignatures que els permeten investigar i preparar el seu TFG, “Investigació TFG” i “Taller transversal TFG.

2n trimestre del curs 2020-21 (gener a març de 2021)

  • Context i usuari I (4 ECTS)
  • Noves Tendències (4 ECTS)
  • Investigació TFG (4 ECTS)


3r trimestre del curs 2020-21 (abril a juny de 2021)

  • Tecnologia i societat (4 ECTS)
  • Taller transversal TFG (4 ECTS)


1r trimestre del curs 2021-22 (setembre a desembre de 2021)

  • Treball Fi de Grau (16 ECTS)


Total de crèdits a cursar: 36 ECTS


Pels graduats i graduades del Pla 2001

D’altra banda, els/les graduats/des del Pla 2001 han de cursar dues assignatures que no han pogut ser reconegudes en el Grau en Disseny, com “Projecte Transversal I”, una assignatura obligatòria on els alumnes treballen en equips transdisciplinaris per fer front a projectes complexos on és necessari interpretar coneixement propi d’altres disciplines; i també l’assignatura “Tecnologia i Societat” que permeten comprendre les implicacions socials de l’entorn tecnològic. A més del “Treball Final de Grau”, els/les graduats/des del Pla 2001 també han de cursar una assignatura de preparació per al TFG, “Taller transversal TFG”.

2n trimestre del curs 2020-21 (gener a març de 2021)

  • Projecte Transversal I (8 ECTS)


3r trimestre del curs 2020-21 (abril a juny de 2021)

  • Tecnologia i societat (4 ECTS)
  • Taller transversal TFG (4 ECTS)


1r trimestre del curs 2021-22 (setembre a desembre de 2021)

  • Treball Fi de Grau (16 ECTS)


Total de crèdits a cursar: 32 ECTS
 

Aquest curs de retitulació es desenvoluparà al llarg de tres trimestres repartits en dos cursos acadèmics. En els dos primers (corresponents al 2n i 3r trimestres del curs 2020-21) es cursaran les assignatures obligatòries i, en el tercer (coincidint amb el 1r trimestre del curs 2021-22) el Treball Final de Grau. El programa preveu una presencialitat d’unes tres hores per setmana. Consulta els horaris del curs aquí.

Al finalitzar aquest curs de retitulació s’obtindrà la titulació de Graduat o Graduada en Disseny per la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb l’ordenament universitari espanyol vigent. 

Nota important: segons l’ordenació acadèmica vigent, la sol·licitud de títol no es podrà fer efectiva, sota cap concepte, fins que finalitzi el curs 2021-22 (juny de 2022) que és el moment en què es graduarà la primera promoció que va començar els estudis de GDIS arts i humanitats.
 

Haver cursat de manera íntegra i finalitzat satisfactòriament el pla d’estudis del Graduat Superior en Disseny (pla 1995 o pla 2001) i haver sol·licitat el títol a la Unitat de Gestió Acadèmica d’Elisava. Aquest curs de retitulació només està obert als estudiants que han cursat aquest títol propi de la Universitat Pompeu Fabra impartit a Elisava Escola Superior de Disseny.
 

Si la demanda de places és superior a l’oferta disponible, la selecció de candidats es farà en aplicació de  l’ordre del seu expedient acadèmic, independentment del pla d’estudis cursat a GSD. La resta de candidats passarà a una llista d’espera.

Si una vegada finalitzada la matrícula d’enguany no s’ha pogut accedir al Curs, s’haurà de tornar a fer la sol·licitud de cara a eventuals futures edicions que es puguin dur a terme en les mateixes condicions que les exposades ja que la llista d’espera quedarà anul·lada d’un any per l’altre. Elisava es reserva el dret d’oferir aquest Curs de retitulació en el futur.
 

Els candidats i les candidates obligatòriament hauran de complimentar la sol·licitud d’admissió adreçada al Director acadèmic d’Elisava Escola Superior de Disseny. Aquesta sol·licitud es pot descarregar aquí i s’haurà de lliurar per correu postal o electrònic a la Unitat de Gestió Acadèmica –UGA– entre el 19 i el 23 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

L’adreça postal d’Elisava és La Rambla, 30-32. 08002 Barcelona. Degut a la situació actual derivada de la COVID-19 l’horari d’atenció de la UGA s’haurà de consultar en cada moment  adreçant un correu electrònic a l’adreça gestioacademica@elisava.net

S’acceptaran les sol·licituds rebudes per correu certificat, sempre i quan el mata-segells doni fe que l’enviament s’ha realitzat durant el termini esmentat amb anterioritat.

No s’admetrà cap sol·licitud fora del període establert.
 

Una vegada conclòs el termini i presentació de les sol·licituds, entre el 9 i el 13 de novembre de 2020 (ambdós inclosos) Elisava informarà als i a les sol·licitants que hauran estat admesos per tal que formalitzin la matrícula a la Unitat de Gestió Acadèmica d’Elisava entre els dies 16 i 20 de novembre de 2020, ambdós inclosos, i facin efectiu el corresponent pagament fins el dia 4 de desembre de 2020 (inclòs).

Si el candidat o candidata assenyalat en el punt anterior no realitza aquestes gestions en els terminis establerts, s’entendrà que renuncia a la plaça i aquesta s’assignarà al primer candidat o candidata que figuri en la llista d’espera segons l’ordre d’expedient acadèmic, i així successivament. Al seu temps, aquests hauran de matricular-se entre el 14 i el 16 de desembre de 2020 (ambdós inclosos) i satisfer l’import de la matrícula fins el 31 de desembre de 2020 (inclòs).

Si una vegada finalitzat el període de matrícula per un any acadèmic concret no s’ha pogut accedir al Curs, s’haurà de tornar a fer la sol·licitud de cara a la següent edició (si és que es fa).
 

Estudiants provinents del Pla 1995: 6.055 €
Estudiants provinents del Pla 2001: 5.550 €
Els membres de l’Associació Elisava Alumni gaudiran d’un 15 % de descompte. 


Dr. Albert Fuster Martí
Director acadèmic
Elisava Escola Superior de Disseny

Barcelona, juliol de 2020
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies