Transparència

Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de la UVic-UCC, promou l’educació, el coneixement i la investigació en els camps del disseny, la comunicació i l’enginyeria. Ubicada a Barcelona, Elisava ha format més de 25.000 estudiants en els seus 60 anys de trajectòria.

En aquest Portal de Transparència publiquem la informació prevista en la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern.

Transparencia
Marc legal i jurídic

Legislació universitària vigent:

  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
  • Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario
  • Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad
  • Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
  • Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència
  • Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria
  • Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos
Portals de transparència entitats federades UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) compta amb una estructura federada integrada per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), la Fundació Universitària del Bages (FUBages), la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària. Aquesta estructura permet sumar esforços per potenciar la Universitat i el servei públic que presta, al mateix temps que afavoreix l’apropament i el sentiment de pertinença dels ciutadans a l’entorn de la Universitat.

Cada entitat federada gestiona els seus centres amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials. No obstant això, mantenen una relació de col·laboració institucional i estratègica i de corresponsabilitat en l’ordenació acadèmica per fer avançar un projecte universitari comú, el de la UVic-UCC. Per tant, en l’àmbit acadèmic estan subjectes a la legislació universitària, les Normes d’organització i funcionament de la UVic-UCC i la resta de normativa pròpia de la Universitat, així com als acords dels òrgans acadèmics de la UVic-UCC. Atès que cada entitat federada és una persona jurídica independent a la resta d’entitats que formen part de la UVic-UCC, cada una gestiona i és responsable del seu propi Portal de la Transparència. A continuació es presenta una breu descripció de cada una de les entitats federades així com del seu Portal de la Transparència.

La Fundació Universitària Balmes (FUB), constituïda el 1985 per temps indefinit, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, reconeguda per la Llei 5/97, de 30 de maig, és una fundació universitària sense ànim de lucre i es regeix pel Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per la resta de normes legals i reglamentàries aplicables i, d’una manera especial, pels seus Estatuts. El Portal de la Transparència de la FUB es pot consultar clicant aquí.

La Fundació Universitària del Bages (FUBages) es va constituir el 1986 i està ubicada a Manresa. Va iniciar la seva activitat acadèmica el 1990, amb la creació de l’Escola Universitària d’Infermeria. La signatura d’un acord de federació amb la Fundació Universitària Balmes, el 30 de gener de 2014, va convertir-la en la seu del Campus Manresa (UManresa) de la UVic-UCC. El Portal de la Transparència de la FUBages es pot consultar clicant aquí.

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) es va crear el 16 de gener de 2015, impulsada per la FUBalmes i la FUBages. Va signar l’acord federatiu en el marc de la UVic-UCC el 20 de desembre de 2016. La FESS és l’entitat titular de la Facultat de Medicina i té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les ciències de la salut. El Portal de la Transparència de la FESS es pot consultar clicant aquí.

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava es troba actualment en fase de redacció i s’aprovarà un cop estiguin vigents les noves Normes d’Organització i Funcionament de la UVic-UCC.

Inscripció al Registre de Fundacions

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1841.

Adreces de correu postal i electrònic

La Rambla, 30-32
08002 Barcelona
Tel. 933 174715
Correu electrònic genèric (elisava@elisava.net)
Web: www.elisava.net