creativr-think-do-tank-02 VIBE, Elisava Research

Creative Think & Do Tank

En aquest centre, la recerca es basa en la teoria i la metodologia del disseny, de futures recerques i de les eines de comunicació, amb l’objectiu de promoure el disseny i la creativitat com a recurs comercial estratègic i un motor d’innovació, així com formes innovadores i significatives de comunicació per a les persones.

Les línies de recerca són:
  • Futures Now: L’objectiu és investigar megatendenciès i macrotendències socioculturals a partir del disseny com a indicador, i amb metodologies recerca de futurs, de co-creació, participatives i de planificació d’escenaris.
  • Decoding Creative Processes: Aplicació del mètode científic per a descodificar els processos creatius i la pedagogia del disseny: aptituds creatives, mètodes creatius, enllaç entre el futur dels treballs creatius i les necessitats del sector, i pedagogia del disseny en l’àmbit universitari
  • Information Visualization: Investiguem sobre la visualització de dades, els formats visuals de comunicació i formats empàtics de comunicació a fi d’empoderar al ciutadà i de facilitar noves formes de comunicació transdisciplinàries en el context de recerca científica.

#DesignProcesses #DesignPedagogy #CreativeSkills #CreativeMethodologies #DataVisualization #BehaviourByDesign #CreativeActivism