Què és un grau universitari?

14 març 2024

Quan ens preguntem què és un grau universitari, ens submergim en l’àmbit de l’educació superior, on es projecten trajectòries acadèmiques i professionals. Respondre a aquesta pregunta i entendre les diverses facetes associades al concepte “grau universitari” és essencial per a aquells i aquelles que volen continuar els seus estudis. Però, a què equival un grau universitari? En essència, un grau universitari representa un assoliment educatiu significatiu que obre portes al món laboral. Per aquest motiu, abans de decidir quin tipus de grau universitari cursar, s’han de tenir en compte diversos aspectes clau. Des de l’oficialitat de la titulació fins a l’estructura de crèdits i la seva importància en l’àmbit internacional.

Què és un grau universitari oficial?

Un grau universitari oficial és el resultat de completar amb èxit un programa acadèmic a una institució d’educació superior reconeguda. Aquest títol certifica que l’estudiant ha adquirit els coneixements i habilitats necessaris en una disciplina concreta. No obstant això, els programes de grau universitari oficial no només se centren a transmetre coneixements teòrics, sinó que també fomenten el desenvolupament d’habilitats pràctiques i un pensament crític. L’oficialitat d’un grau universitari implica que el programa d’estudis segueix les pautes i estàndards establerts per les autoritats educatives pertinents, garantint la qualitat i consistència de l’educació superior i proporcionant un marc estructurat per a l’entrega de continguts i l’avaluació del progrés acadèmic.

Què es necessita per estudiar un grau universitari?

Per accedir a un programa de grau universitari s’han de complir certs requisits. En termes generals, es requereix l’obteniment del títol d’educació secundària, també conegut com el Batxillerat al sistema educatiu espanyol. A més del Batxillerat, és comú que, per estudiar un grau universitari a Espanya, les universitats exigeixin haver superat una prova d’accés a la universitat coneguda com a Selectivitat o EvAU. Aquesta avaluació busca mesurar l’aptitud i preparació acadèmica dels estudiants a àrees específiques com la llengua i la literatura, ciències socials, ciències naturals i matemàtiques.

Les notes de tall, un altre element crucial per a aquest procés, s’estableixen en funció de les places disponibles i la demanda d’estudiants que vulguin cursar un determinat grau universitari. En alguns casos, depenent del programa d’estudis, les universitats poden requerir proves addicionals, com entrevistes personals, presentació de portfolios o exàmens específics relacionats amb la disciplina escollida. Aquests requisits específics varien segons la universitat i la natura del grau universitari.

Quants crèdits té un grau universitari?

La duració d’un grau universitari es mesura en crèdits acadèmics, que representen la càrrega de treball total de l’estudiant. Com a norma general, un grau complert compta amb 240 crèdits, distribuïts al llarg de quatre anys en diversos semestres. Completar amb èxit un semestre implica obtenir un cert nombre de crèdits. Mitjançant aquest sistema, es garanteix que els estudiants han abordat de manera completa i profunda el contingut del seu programa acadèmic.

Cada curs té assignat un nombre determinat de crèdits, que reflecteix la quantitat de temps i esforç que s’espera que els estudiants dediquin a l’estudi i la participació en les classes. Per exemple, una assignatura del pla d’estudis pot equivaler a 6 o 9 crèdits, depenent de complexitat i la càrrega de treball que comporta. Així, de manera habitual, un estudiant cursa entre 30 i 60 crèdits per any acadèmic. A més, en molts programes acadèmics, s’estableix que un crèdit equival aproximadament a 25 o 30 hores de treball de l’estudiant, que inclou temps dedicat a les classes, estudi independent, projectes, investigacions i avaluacions. Aquesta estimació s’alinea amb el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), utilitzat a gran part d’Europa, inclosa Espanya.

Elisava

A què equival un grau universitari?

Al món laboral, un grau universitari no només reflecteix l’especialització i competències adquirides a un camp d’estudi, sinó que també representa l’obtenció del desenvolupament d’habilitats transferibles com el pensament crític, la resolució de problemes i la capacitat d’investigació i de treballar de manera col·laborativa. Aquestes habilitats són altament valorades al mercat, el que converteix al titular d’un grau universitari en un actiu al competitiu mercat laboral.

En l’àmbit internacional també s’ha de tenir en compte a què equival un grau universitari, ja que es poden donar diferències entre els països. El grau universitari obtingut a Espanya generalment s’equipara a títols similars a altres països europeus. No obstant això, hi ha equivalències específiques que poden variar segons el país i la institució. Alguns països, especialment fora d’Europa, poden tenir sistemes d’educació superior amb estructures i denominacions diferents. En aquests casos, els graduats universitaris poden recórrer a serveis d’avaluació i reconeixement de títols per facilitar la comprensió i acceptació de les seves qualificacions a contextos internacionals.

Què és un doble grau universitari?

El concepte de doble grau universitari ha guanyat popularitat en els darrers anys. A diferència de cursar un sol grau, el doble grau implica cursar de manera simultània o successiva dos títols universitaris en àrees relacionades o complementàries. Aquest camí acadèmic sol ser més exigent en termes de càrrega de feina i dedicació. Tanmateix, aquest enfocament permet als estudiants diversificar els seus coneixements i habilitats, oferint-los una formació més versàtil i donant-los un avantatge competitiu al mercat laboral, on la capacitat d’aplicar coneixements de diverses disciplines és cada cop més valorada.

En aquest sentit, Elisava compta amb el Programa d’Estudis Simultanis, que ofereix la possibilitat d’obtenir les dues titulacions de Grau d’Elisava en un període de sis anys. Així, el o la estudiant pot iniciar els seus estudis per qualsevol dels dos Graus (Grau en Disseny i Innovació o Grau en Enginyeria de Disseny Industrial) i, a partir del tercer curs, cursar de forma simultània assignatures de l’altre grau, compaginant d’aquesta manera ambdós estudis. Aquest programa conforma un espai d’interacció entre la creativitat i la tecnologia on les competències de les humanitats, les arts i les ciències es complementen i retroalimenten.

Tipus de graus universitaris

Els graus universitaris a Espanya s’organitzen en diferents branques de coneixement, i cada branca comprèn diverses disciplines i àrees d’estudi. L’estructura del sistema universitari a Espanya està regulada pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Les principals branques de coneixement i algunes disciplines representatives dels diferents tipus de graus universitaris son: Arts i Humanitats (Filosofia, Història, Belles Arts, Llengua i Literatura Espanyola, Arqueologia, Traducció i Interpretació); Ciències Socials i Jurídiques (Dret, Economia, Ciències Polítiques, Sociologia, Treball Social, Administració i Direcció d’Empreses – ADE); Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Odontologia, Fisioteràpia, Farmàcia, Psicologia); Ciències Experimentals (Biologia, Química, Física, Geologia, Ciències Ambientals); Enginyeria i Arquitectura (Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Arquitectura, Enginyeria Electrònica); Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Educació Física); Ciències (Matemàtiques, Física, Química, Biologia); Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques); Educació (Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia) i Ciències Agràries i Veterinàries (Enginyeria Agrònoma, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments).

A la branca de coneixement d’Art i Humanitats trobem el Grau en Disseny i Innovació d’Elisava, que compta amb àrees imprescindibles per al disseny com l’antropologia, la filosofia o la història, entre d’altres. Aquest grau universitari busca formar a dissenyadors i dissenyadores amb un perfil creatiu i amb pensament crític, capaços de qüestionar i dialogar transversalment amb altres persones de l’entorn social, productiu, científic o cultural, i crear o millorar productes, serveis, comunicacions, entorns o experiències.

D’altra banda, a la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura se situa el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, grau universitari que forma a enginyers i enginyeres de disseny i desenvolupament de producte amb un perfil transdisciplinari altament qualificat per dissenyar i desenvolupar productes, sistemes i serveis que aportin valor a la indústria, la societat i l’entorn, integrant els nous avenços tecnològics.