Matrícula

Un cop hagis rebut la confirmació de la teva admissió a l’Escola, hauràs de formalitzar la teva matrícula de forma online o presencial a les nostres instal·lacions.

Informació general

Lloc de matrícula: La matriculació es pot realitzar tant online com presencialment a les instal·lacions d’Elisava. Hauràs d’escollir una de les dues opcions.

Inici del curs: Les classes del primer semestre s’inicien el dilluns 18 de setembre. Uns dies abans d’aquesta data rebràs al teu e-mail personal (el que vas indicar a l’aplicatiu de la preinscripció universitària), l’usuari i contrasenya d’accés al Campus Virtual.

Aplicació a Elisava de la legislació vigent en matèria de protecció de dades:

 • Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona tracta tota la informació que cal per a executar les obligacions legals derivades de la relació que mantens amb el centre, i per a mantenir-te informat i informada de les nostres activitats.
 • En el full de sol·licitud de matrícula s’expliquen amb deteniment els teus drets i deures en aquesta matèria.
 • Amb el procés d’auto-matrícula s’accepten, de manera tàcita, tant la política de protecció de dades d’Elisava com la de Propietat Intel·lectual. Podràs descarregar aquests documents des del campus virtual de l’Escola.
Procés de matrícula Acceptació de la plaça

Rebràs un correu electrònic de l’adreça uga@elisava.net per comunicar-te que tens una plaça assignada i amb les instruccions per a matricular-te.

Documentació necessària per matricular-te

Hauràs d’enviar escanejada la següent documentació en el moment d’acceptar la plaça.

 

1. DNI / Passaport Alumne/a

DNI escanejat en vigència (si tens nacionalitat espanyola) o passaport en vigència (si tens nacionalitat estrangera).

 

2. Alumnes menors d’edat

 • Matrícula online: El/la teu/va tutor/a legal haurà d’enviar-nos un document de consentiment de matrícula, juntament amb un escanejat del seu document d’identitat.
 • Matrícula presencial: Si ets menor d’edat hauràs de venir acompanyat/da del/la teu/va tutor/a legal. El/la tutor/a legal haurà d’aportar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del seu document d’identitat, i signarà tota la documentació en nom teu.

 

3. Acreditació d’accés a la universitat

Proves d’Accés a la Universitat (PAU/EBAU)
No cal que presentis cap document que acrediti l’accés a la universitat.

Estudiants amb acreditació UNED
No cal que presentis cap document que acrediti l’accés a la universitat.

CFGS / FP2 / MP3*
No cal que presentis cap document que acrediti l’accés a la universitat, a excepció que sol·licitis convalidacions d’assignatures (veure apartat corresponent de la documentació a aportar per a sol·licitar la convalidació d’assignatures).

Estudiants amb estudis universitaris parcials*

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica personal ambindicació de les dades d’accés.
 • En cas de continuar els mateixos estudis, el rebut del pagament dels drets de trasllatd’expedient de la universitat de procedència.
 • Sol·licitud de reconeixements, si escau (veure apartat corresponent de la documentacióa aportar per a sol·licitar el reconeixement d’assignatures)

Estudiants amb estudis universitaris oficials finalitzats*

 • Original compulsada del títol o del resguard del títol.
 • Original compulsada de la certificació acadèmica personal amb indicació de les dades d’accés.
 • Sol·licitud reconeixements, si escau (veure apartat corresponent de la documentació a aportar per a sol·licitar el reconeixement d’assignatures)

Proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys
No cal que presentis cap document que acrediti l’accés a la universitat

*Si has de sol·licitar un reconeixement, consulta l’apartat “Reconeixement de crèdits”.

Alumnes amb nacionalitat estrangera (incloses nacionalitats pertanyents a la Unió Europea)

Documentació a aportar durant la 1a setmana de classe: Aquests/es alumnes han de tramitar i aportar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la Targeta d’Identificació d’Estrangers (TIE) en vigència, per tal que se’ls pugui sol·licitar l’assegurança escolar obligatòria.

Acreditació del nivell de la tercera llengua

D’acord amb el Decret Llei 22/2021, de 5 d’octubre, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau de les universitats catalanes, l’estudiantat que ha iniciat estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2018-2019 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una tercera llengua, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna de la universitat.

D’acord amb el punt 2 del Decret Llei abans mencionat, l’assoliment dels coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una tercera llengua, es pot acreditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Així, si un/a estudiant acredita -mitjançant un certificat- el nivell B2 o superior d’una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) abans de finalitzar els estudis de grau a la Unitat de Gestió Acadèmica d’Elisava, aquest nivell constarà explícitament en el seu Suplement Europeu al Títol (SET). Per contra, als/les estudiants que no acreditin el nivell B2 no els constarà al SET cap reconeixement específic relatiu a la tercera llengua, ja que la superació d’assignatures en llengua estrangera no és equivalent a l’acreditació oficial de nivell i no justifica l’emissió de cap certificació específica.

Per a més informació, fes clic en aquest enllaç.

Preinscripció Graus Universitaris
Calendari de matrícula Preinscripció convocatòria juny 2023

Tant per als i les estudiants admesos/es en 1a preferència, com en 2a i consecutives a l’estudi de Grau en Disseny i Innovació (GDIN) o Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI) d’Elisava, en aquesta convocatòria, hauran de fer la matrícula al mes de juliol (veure calendari).

Llistats 1ª preferència:

Matrícula:

Grau en Disseny i Innovació: 14 i 17 de juliol, hora segons cita*
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial: 17 i 18 de juliol, hora segons cita*

Incidències matrícula: 19 de juliol

2a i altres preferències:

Matrícula: 25 i 26 de juliol (Grau en Disseny i Innovació i Grau en Enginyeria en Disseny Industrial), hora segons cita*

Incidències matrícula: 27 de juliol

* La matrícula es realitza el dia assignat. Si no pots matricular-te llavors, posa’t en contacte amb uga@elisava.net.

NOTA IMPORTANT: Si un/a estudiant no formalitza la matrícula durant el període assignat, perdrà la plaça.

Preinscripció convocatòria setembre 2023

Per als i les estudiants admesos/es a l’estudi de Grau en Disseny i Innovació (GDIN) o Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI) d’Elisava, en aquesta convocatòria, hauran de fer la matrícula al mes de setembre (veure calendari ).

Convocatòria preinscripció setembre:

Grau en Disseny i Innovació i Grau en Enginyeria de Disseny Industrial: 27 de setembre (hora segons cita*)

* La matrícula es realitza el dia assignat. Si no et pots matricular llavors, posa’t en contacte amb uga@elisava.net.

NOTA IMPORTANT: Si un/a estudiante no formalitza la matrícula durante el període assignat, perdrà la plaça.

Pla d’Estudis Grau en Disseny i Innovació

Assignatures:

Descobrir
Codi: 16966 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Introducció al Disseny
Codi: 16974 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Processos de Disseny
Codi: 16969 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Fonaments del Disseny Gràfic
Codi: 16971 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Fonaments del Disseny d’Experiències Interactives
Codi: 16972 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Històries del Disseny
Codi: 16975 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Construir
Codi: 16967 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Introducció al Projecte Transversal
Codi: 16968 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Fonaments del Disseny de Productes
Codi: 16970 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Fonaments del Disseny d’Espais
Codi: 16973 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Assignatures:

Àlgebra i càlcul
Codi: 17036 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Fonaments de programació
Codi: 17030 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Expressió artística
Codi: 17034 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: bàsica

Matèria
Codi: 17043 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: obligatòria

Metodologies del disseny
Codi: 17047 / ECTS: 6 / Semestre: 1 / Tipus d’assignatura: obligatòria

Mecànica
Codi: 17037 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Computer-Aided Design
Codi: 17038 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: bàsica

Física de materials
Codi: 17044 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: obligatòria

Tecnologia elèctrica i electrònica
Codi: 17040 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: obligatòria

Estètica i disseny
Codi: 17048 / ECTS: 6 / Semestre: 2 / Tipus d’assignatura: obligatòria

Normes de règim acadèmic Matriculació: Assignatures a matricular

Mínims i màxims de matrícula

 • Els/les estudiants de nou accés de primer curs s’han de matricular de la totalitat dels crèdits de primer curs.
  En el cas que una persona accedeixi als estudis per reconeixement de crèdits o bé se li convalidin assignatures per haver cursat un cicle formatiu de grau superior (CFGS), s’ha de matricular de les assignatures pendents de primer curs i es pot matricular d’assignatures d’altres cursos dins dels límits establerts de matrícula, màxim 60 ECTS.
 • Pel que fa a la resta de cursos, els estudiants a temps complet poden matricular un mínim de 18 ECTS i un màxim de 75 ECTS per curs acadèmic (no es computen en aquest mínim i màxim els crèdits reconeguts i/o convalidats)

Assignatures reconegudes/convalidades

 • Els/les alumnes que vulguin presentar a reconeixement estudis universitaris anteriors, han de presentar obligatòriament totes les assignatures que tenen cursades i aprovades en origen.
 • Els/les alumnes de CFGS han de presentar la sol·licitud de convalidació durant l’any acadèmic de nou accés i han d’incorporar obligatòriament els crèdits convalidats en dos anys de matrícula.

Independentment de l’origen dels crèdits reconeguts/convalidats, aquest és el circuit per a la seva incorporació:

 • El primer curs (el de nou accés), en quedar resolt l’estudi de reconeixement/convalidació de crèdits, des de la Unitat de Gestió Acadèmica s’incorporaria a l’expedient totes les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries que hagin quedat reconegudes/convalidades (i se’n desmatricularan les corresponents assignatures a cursar). Cas que l’alumne/a volgués renunciar a algun d’aquests crèdits reconeguts/convalidats, hauria de sol·licitar-ne la corresponent renúncia a l’esmentat departament abans de la data de finalització del període de modificació (20 d’octubre de 2023).
 • Per als estudis del Grau en Disseny i Innovació, i quan pugui progressar al segon curs (on ha de triar la menció), l’alumne/a s’incorporarà la resta de crèdits (els Optatius) de la resolució de reconeixement/convalidació, a través del procés d’automatrícula. Cas que vulgui renunciar a algun d’aquests crèdits, hauria de sol·licitar-ne la corresponent renúncia a l’esmentat departament abans de la data de finalització del període de modificació.
 • Per als estudis del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i quan pugui progressar al tercer curs (quan podrà agafar les assignatures optatives que li poden atorgar una o una altra menció), l’alumne/a s’incorporarà la resta de crèdits (els optatius) de la resolució de reconeixement/convalidació, a través del procés d’automatrícula. Cas que vulgui renunciar a algun d’aquests crèdits, hauria de sol·licitar-ne la corresponent renúncia a l’esmentat departament abans de la data de finalització del període de modificació.
 • L’estudiant abonarà l’import corresponent (15% de l’import del crèdit) de les assignatures reconegudes/convalidades en el curs acadèmic que les incorpori al seu expedient.
Baixa de matrícula, abandonament dels estudis, i/o modificació d’assignatures

Els/les estudiants de nou accés a Elisava (primer curs) a temps complet no poden anul·lar, durant el seu primer any de matrícula, cap assignatura. La baixa de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els efectes acadèmics que la seva matriculació hagi pogut produir.

Aquells/es que hagin cursat una baixa de matrícula hauran de tornar a formalitzar la preinscripció universitària per tal de tornar a obtenir plaça als estudis d’Elisava (o altres estudis).

Cursar una baixa de matrícula o comunicar un abandonament dels estudis de grau no dona dret a la devolució de l’import pagat. Si l’alumne/a de nou ingrés te motius prou justificats i ho tramita fins del divendres, 20 d’octubre de 2023 (inclòs) presentant la sol·licitud corresponent a la Unitat de Gestió Acadèmica (per tal que el departament corresponent en doni curs), podrà sol·licitar el retorn de part de l’import (que mai serà superior al 85% de la quantitat satisfeta).

A partir del 21 d’octubre de 2023 (inclòs) l’alumne/a només podrà sol·licitar l’abandonament dels estudis sense opció a retorn de part de l’import satisfet.

Ampliació de matrícula

L’estudiant pot ampliar la seva matrícula amb assignatures de curs superior quan l’estudiant compleixi els requisits de continuïtat i progressió en els estudis (veure més endavant).

Ampliació de matrícula del segon semestre: dimecres, 21 de febrer de 2024

 • La matrícula de les assignatures objecte d’ampliació no pot ser anul·lada.
 • L’estudiant no pot assistir a classe sense haver formalitzat l’ampliació de matrícula.
 • La matrícula de les assignatures optatives, així com la preferència de l’estudiant per als grups de les assignatures bàsiques i obligatòries, serà possible sempre que hi hagi places disponibles.
Canvis de grup

Els primers cinc dies hàbils de cada semestre, l’alumne/a pot sol·licitar canvi de grup de les assignatures que s’inicien aquell semestre o de semestres posteriors, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud. Al llarg de la segona setmana del semestre l’alumne/a podrà consultar al Campus Virtual si el/s canvi/s que ha sol·licitat li ha/n estat concedit/s.

Permanència als estudis

Tota adaptació de pla d’estudis dins de la UVic-UCC comporta iniciar novament la normativa de permanència.
1.1. Si l’estudiant incompleixi un % de crèdits no superats (s’aplica quan quedi més d’un 10% de crèdits per finalitzar els estudis):

 • Quan després d’estudiar dos anys acadèmics consecutius no superi el 30 % dels crèditscursats.
 • Quan després d’estudiar tres anys acadèmics no consecutius no superi el 30 % dels crèditscursats. No es tindran en compte els anys acadèmics en què, sigui pel motiu que sigui,l’estudiant no hagi formalitzat matrícula a la UVic-UCC.
 • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

En aquest cas, si l’estudiant vol continuar matriculat a la UVic-UCC haurà de sol·licitar la possibilitat de matricular-se mitjançant una instància que serà resolta per la Direcció acadèmica d’Elisava.
En el supòsit que l’estudiant incompleixi per segona vegada el % de crèdits no superats, la direcció acadèmica podrà fer la proposta al rector o rectora de desvinculació de l’estudiant.

1.2. Per incompliment de no superació de pràctiques acadèmiques externes

 • Quan no superi en dues convocatòries les pràctiques acadèmiques externes. S’aplicaindependentment del nombre de crèdits que li quedi a l’estudiant per finalitzar els estudis.

La direcció acadèmica ha de fer la proposta al rector o rectora de desvinculació de l’estudiant.

Quan la direcció acadèmica hagi fet arribar la proposta de desvinculació d’un estudiant al rector o rectora, l’estudiant rebrà la notificació de la resolució de desvinculació. En el cas que l’estudiant no estigui d’acord amb la resolució de desvinculació, disposa de 10 dies hàbils des de la data de notificació de la resolució per presentar recurs dirigit al rector o rectora en contra de la resolució.

En el termini màxim de 10 dies hàbils l’estudiant rebrà la notificació de la resolució del recurs presentat.
Si un estudiant desvinculat vol continuar els estudis, haurà de sol·licitar la possibilitat de tornar-se a matricular mitjançant una instància. La instància serà resolta pel rector/a de la Universitat a proposta de la direcció acadèmica, prèvia validació del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica.

Progressió als estudis

Requisits d’expedient per a accedir a la matrícula de les assignatures:

  • De 2n curs: Haver superat un mínim de 40% de crèdits de 1r (*)
  • De 3r: Haver superat un mínim del 90% dels crèdits de 1r (*)
  • En el Treball Fi de Grau: Tenir matriculades totes les assignatures requerides per a obtenir el grau o tenir aprovats 210 ECTS (obligatòriament tot 1r i 2n curs) (*)

(*) Complementàriament, per matricular-se d’una assignatura de segon curs i cursos posteriors, l’estudiant s’ha de matricular obligatòriament de les assignatures de formació bàsica o obligatòries no superades (de les quals no s’hagi matriculat abans o suspeses) de cursos anteriors.
Aquesta mateixa condició també s’aplica a partir de la matrícula del tercer curs i posteriors per a les assignatures optatives de menció de segon curs del grau en Disseny i Innovació.
Es poden resoldre excepcions justificades si prèviament es presenta una instància adreçada a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica.

Reconeixement i convalidació de crèdits

El termini per a presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits per a la matriculació del curs 2023/24 és, segons si l’alumne/a ha estat admès/a:

 • al juliol: fins al 28 de juliol de 2023
 • al setembre: fins al 29 de setembre de 2023
Reconeixement d’assignatures d’altres carreres universitàries

Documentació a presentar

 • Sol·licitud d’estudi de reconeixement de crèdits provinents d’altres estudis universitaris (a demanar a la Unitat de Gestió Acadèmica)
 • Resguard de pagament de la taxa corresponent (a abonar al departament d’Administració).

 

SI HAS CURSAT ESTUDIS A L’ESTAT ESPANYOL:

 • Certificat acadèmic on constin les assignatures cursades en els estudis d’origen, el nombre de crèdits ECTS, la qualificació obtinguda. Per als estudis de grau cal que consti en el certificat la matèria a la qual pertanyen les assignatures cursades com a formació bàsica. Original (o impressió si el document conté codi de verificació) del document en castellà o català, i original de l’esmentat certificat en anglès (cas que el certificat no sigui bilingüe, se n’hauran de presentar un exemplar en castellà o català, i un altre en anglès) (1).
 • Impressió del pla d’estudis cursat degudament segellat (o amb codi de verificació) pel centre corresponent* (1).
 • Impressió del pla docent o del programa de les assignatures cursades i superades en el qual aparegui la branca de coneixement a la qual pertanyen, degudament segellada (o amb codi de verificació) pel centre corresponent* (1).

(1) Si l’estudiant ha cursat els estudis d’origen a Elisava, no caldrà aportar aquesta documentació.
*han d’anar acompanyats, si no estan emesos en català, castellà o anglès, de la corresponent traducció oficialal català, castellà o anglès.

SI HAS CURSAT ESTUDIS A L’ESTRANGER:

 • Original (o impressió si el document conté codi de verificació) del certificat acadèmic on constin les assignatures cursades en els estudis d’origen, el nombre de crèdits ECTS (en el seu defecte, la càrrega horària de cada assignatura), la qualificació obtinguda.
 • Impressió del pla d’estudis cursat degudament segellat (o amb codi de verificació) pel centre corresponent.
 • Impressió del pla docent o del programa de les assignatures cursades i superades en el qual aparegui la branca de coneixement a la qual pertanyen, degudament segellada (o amb codi de verificació) pel centre corresponent.
 • Document acreditatiu de l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). Consulta com obtenir aquest document en aquest enllaç.
 • Certificació acreditativa conforme els estudis són oficials i universitaris, emesa pel Ministeri d’Educació (o òrgan equivalent) del país emissor dels estudis.
 • Cas d’haver finalitzat els estudis: títol o resguard de la tramitació del títol i resolució denegatòria de l’homologació del MEFP.

 

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti; b) han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu; c) han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català, castellà o anglès.

Convalidacions de CFGS

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud d’estudi de convalidació de crèdits provinents de CFGS (a demanar a la Unitat de Gestió Acadèmica).
 • Original, fotocòpia compulsada, o impressió si el document conté codi de verificació del certificat de finalització en castellà o català, i anglès (cas que el certificat no sigui bilingüe, se n’hauran de presentar un en castellà o català, i un altre en anglès), on constin el CFGS realitzat, el centre, el mes i l’any de finalització.
 • Comprovant de pagament de l’import per l’estudi de convalidació (a pagar al departament d’Administració).

Pots consultar les convalidacions disponibles per a ambdós graus en aquest enllaç.

Informació econòmica Pagament de la matrícula

Un cop finalitzat el procés d’auto-matrícula, i si no t’has descarregat (o enviat per email) tant l’imprès de matrícula (amb les assignatures i grup matriculat), el justificant de grups no matriculables assignats, com l’abonaré amb l’import total a pagar, pots tornar a entrar a l’aplicatiu d’automatrícula (per l’opció de consulta de matrícula) per tal d’així fer-ho.

Amb el document d’abonaré hauràs d’anar a qualsevol oficina bancària (o per l’operativa per Internet) del Banco Santander, del BBVA, CaixaBank o del Banc Sabadell i efectuar el pagament amb aquest document (és necessari disposar d’un compte al banc escollit), el qual incorpora un codi de barres que fa que el departament d’Administració (administracio@elisava.net) rebi automàticament la transferència amb les teves dades.

Si no disposes de compte a les anteriorment citades entitats bancàries, pots fer una transferència, referenciant el nom de l’alumne/a, a aquests comptes corrents:

 • CaixaBank
  IBAN: ES73 2100 3290 4922 0017 5900
 • Banc Sabadell
  IBAN: ES96 0081 7080 6800 0119 1722
 • BBVA
  IBAN: ES42 0182 6035 4302 0150 3294
 • Banc Santander
  IBAN: ES08 0049 1806 9528 1198 8047

Tens el termini de 15 dies naturals des de la sol·licitud de matrícula per a realitzar aquest procés.

En cas de no haver realitzat l’ingrés en un termini de 15 dies naturals, la sol·licitud de matrícula serà anul·lada d’ofici.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el pagament, us podeu posar en contacte amb el Departament d’Administració per telèfon (933174715) o per e-mail (administracio@elisava.net).

Modalitats de pagament i finançament de la matrícula

Les modalitats de pagament que tens a la teva disposició són les següents:

a)    Pagament únic

Si decideixes pagar la teva matrícula en una única quota, hauràs de fer l’ingrés del 100% de l’import matriculat per al curs 2023-24 durant els 15 dies naturals següents a la teva matriculació, mitjançant l’abonaré corresponent o transferència. Aquesta opció s’ha d’escollir en el moment de fer l’automatrícula.

b)    Pagament en 3 quotes mitjançant els abonarés corresponents o transferències

 • Primer pagament: durant els 15 dies naturals següents a la teva matriculació.
 • Segon pagament: abans del 30 de novembre.
 • Tercer pagament: abans del 28 de febrer.

S’aplicarà una taxa de 190 € de cost de gestió sobre l’import total dels ECTS matriculats. Aquesta opció s’ha d’escollir en el moment de fer l’automatrícula.

c)    Pagament fraccionat amb un primer pagament i 10 quotes

 • Import inicial: el 36,9 % de l’import de la matrícula total, a pagar durant els 15 dies naturalssegüents a la teva matrícula, mitjançant l’abonaré corresponent o transferència.
 • La resta de l’import de la matrícula, a dividir en 10 quotes (a pagar a principis de cada mes,d’octubre a juliol).

S’aplicarà una taxa de 390,0€ de cost de gestió, addicional a l’import total dels ECTS matriculats. A tall d’exemple, per al curs 2023/24, i per a una matrícula de 60 crèdits en primera matrícula i sense dret a cap bonificació, les quantitats a pagar serien com segueixen:

 • un import inicial de 3.845,32€
 • 10 quotes de 657,57€

Aquesta opció s’ha d’escollir en el moment de fer l’automatrícula i incorporar les dades de l’IBAN (compte bancari) on es giraran els rebuts mensuals. En el cas de rebuts retornats, les despeses associades al retorn es giraran a l’alumne posteriorment.

Cost de la matrícula

El preu de l’ECTS per al curs 2023-24 és de 166 € / ECTS.
Cada curs consta de 60 crèdits, que equivalen a 9.960 € (més taxa gestió expedient i assegurança escolar).

 • Taxa gestió expedient: 69,80 €
 • Assegurança escolar: 1,12 €
Assegurança escolar

Tots/es els/les estudiants que, en el moment de la matrícula, tinguin menys de 28 anys d’edat i siguin espanyols o estrangers de països amb conveni de reciprocitat, pagaran la taxa corresponent a l’assegurança escolar amb la resta d’import de la matrícula.

Baixa de matrícula, abandonament dels estudis, i/o modificació de la matrícula

Cursar una baixa de matrícula o comunicar un abandonament dels estudis de grau no dona dret a la devolució de l’import pagat. Si l’alumne/a de nou ingrés te motius prou justificats i ho tramita fins el divendres, 20 d’octubre de 2023 (inclòs) presentant la sol·licitud corresponent a la Unitat de Gestió Acadèmica (per tal que el departament corresponent en doni curs), podrà sol·licitar el retorn de part de l’import (que mai serà superior al 85% de la quantitat satisfeta).

A partir del 21 d’octubre de 2023 (inclòs) l’alumne/a només podrà sol·licitar l’abandonament dels estudis sense opció a retorn de part de l’import satisfet.

La matrícula de les assignatures objecte de l’ampliació de febrer no pot ser anul·lada.

Bonificacions sobre els preus de matrícula

ATENCIÓ: En el cas que es tingui dret a vàries bonificacions, s’aplicarà la més beneficiosa, o l’interessat/da podrà escollir a quina s’acull. En cap cas s’acumularan.

Has d’incorporar la bonificació abans de la matrícula i per a fer-ho, hauràs d’enviar la documentació que l’acrediti escanejada a uga@elisava.net o bé l’hauràs de presentar a la Unitat de Gestió Acadèmica.

En cas que, per motius justificats, no la puguis aportar abans del període de matriculació, ho hauràs de fer abans del 30 de setembre de 2023 per tal que et puguem aplicar el descompte.

1.    Cost dels crèdits reconeguts

Dels crèdits reconeguts se’n pagarà només el 15% de l’import.

2.    Famílies nombroses generals i especials

En tots els casos, la bonificació per aquest curs 2023/24 serà del 5% sobre l’import del preu dels crèdits matriculats.

Si tens bonificació per família nombrosa has d’enviar escanejat per email (uga@elisava.net) o presentar a la Unitat de Gestió Acadèmica l’original del títol de família nombrosa individual (i el general, cas que el model de l’individual no indiqui el nombre de fills/es beneficiaris/es) vigent a la data d’inici del curs (18 de setembre de 2023). Aquest document no caldrà que el tornis a presentar fins que, un cop caducat, es renovi. És responsabilitat de l’estudiant aportar les renovacions dels títols de família nombrosa dins dels períodes pertinents.

Cas que la comunitat a la qual pertanyi el carnet no emeti títols on apareguin tots/es els/les beneficiaris/es de la família nombrosa, s’haurà d’aportar un certificat expedit per l’organisme corresponent (depenent de la comunitat autònoma on s’expedeixi) on es reflecteixin els mateixos, així com el període de validesa del títol. Alhora, si no tens nacionalitat espanyola, hauràs de presentar també un document oficial on aparegui el NIE (número d’identificació d’estrangers).

Què puc fer si el document acreditatiu està caducat a data d’inici del curs (19/09/2023)?
Si en el moment de matricular-te, no pots aportar el document acreditatiu de família nombrosa vigenta data 18/09/2023, no se’t podrà aplicar el descompte en aquell moment. Malgrat això, si presentesel carnet de família nombrosa (vigent a data 18/09/2023) abans del 31/12/2023, se’t aplicarà eldescompte corresponent.

3.    Discapacitat

L’alumne/a tindrà una bonificació del 10% sobre l’import del preu dels crèdits matriculats.

Has de presentar un dels següents documents acreditatius:

 • Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l’INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent – certificat de discapacitat.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel departament de Benestar Social i Família.

4.    Víctimes d’actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, tenen dret a una bonificació del 10% sobre l’import del preu dels crèdits matriculats. Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

5.    Víctimes de violència de gènere

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, tenen dret a una bonificació del 10% sobre l’import del preu dels crèdits matriculats.
Cal aportar algun dels documents següents, així com el llibre de família en el cas dels fills/es dependents fins a 21 anys o el certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/es més grans de 21 anys:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l’àmbit de la parella.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l’atenció a dones víctimes de la violència masclista en l’àmbit de la parella
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella tenen la validesa següent:

a)    En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l’àmbit de la parella:

 • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es manté la condició durant 2 anys.
 • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es manté la condició durant 4 anys.
 • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es manté durant el mateix temps de la condemna.

b)    En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es manté durant un mínim d’un any, o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.

c)    El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes és vàlid durant l’any natural d’emissió.

6.    Membres d’una mateixa unitat familiar

Bonificació del 5% per cada membre de la unitat familiar sobre el preu total dels crèdits matriculats. S’ha d’adjuntar el llibre de família.

7.    Matrícula d’honor en el Batxillerat i Premi Extraordinari en Batxillerat

(Només per a estudiants de nou accés)

L’alumne/a tindrà dret a una bonificació del 10% sobre l’import del preu dels crèdits matriculats del primer curs, en el primer any acadèmic matriculat.
Ha de presentar el certificat original expedit pel centre de Batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor en Batxillerat o documentació acreditativa de l’obtenció del Premi Extraordinari en Batxillerat.

Sol·licitud de beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional

Per a totes les beques tramitades a través de l’aplicatiu de la pàgina web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el descompte per beca no es bonificarà als estudiants que la tinguin concedida fins a la finalització del procés de la convocatòria de beques.

Calendari i horaris

A continuació pots consultar el calendari i els horaris del proper curs.