grau-enginyeria-disseny-industrial-01 Elisava x IAM3DHUB

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial podràs dissenyar i desenvolupar productes, sistemes i serveis que aportin valor a la indústria, societat i entorn, a més d’integrar els nous avenços tecnològics.

Visita l’escola

Presentació i objectius

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial et formaràs com a enginyer o enginyera de disseny i desenvolupament de producte, amb un perfil transdisciplinari altament qualificat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i produir un producte, sistema o servei, que aporti valor a la indústria, a la societat i al planeta on vivim.

Dominaràs les eines de modelatge digital i físic per representar i simular els comportaments d’un producte i seràs capaç d’escollir el material i el procés més adequat. Per aconseguir-ho, tindràs en compte els requisits tècnics, funcionals, d’usabilitat, de processament, ambientals, estètics i comunicatius que permeten optimitzar la producció i comercialització dels productes.

Sabràs detectar oportunitats d’innovació i de mercat que t’acostaran al món de l’emprenedoria i dels nous models de negoci. Aprendràs a aplicar els coneixements de ciència i tecnologia propis de l’enginyeria per innovar de manera sostenible i amb sentit, amb una perspectiva de futur i sense oblidar-ne l’impacte ambiental, social i econòmic.

A través d’una metodologia basada en el learning by doing, desenvoluparàs projectes reals i innovadors amb empreses, i així aportaràs valor i regeneració a la indústria i societat. Des del primer curs, i de manera intensiva durant tota la carrera, aquest enfocament potenciarà les teves capacitats tècniques i creatives i facilitarà que t’incorporis a l’entorn laboral.

I tot això per a innovar:

 • Durant el procés de conceptualització (experimentació amb materials, testeig al laboratori i definició formal).
 • En la fase de disseny (modelatge 3D, anàlisi d’estructures i optimització de processos productius).
 • En l’experiència d’usuari (gestió de la informació, interactivitat digital i nous models de negoci).
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Estudiar Enginyeria de Disseny Industrial a Barcelona

L’enginyeria de disseny industrial va néixer perquè la indústria necessitava comptar amb un perfil que integrés coneixements creatius i estètics propis del disseny i científics i tècnics propis de l’enginyeria industrial. Aquests estudis van incorporar-se a Elisava fa vint-i-cinc anys, amb l’objectiu de formar persones capaces de treballar en projectes de disseny cada vegada més complexos, on es requereix un perfil que participi en les diferents fases del procés projectual: enginyeria del producte, desenvolupament tècnic, gestió del projecte i compliment normatiu.


Especialitats
Per què estudiar el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial?
1 La relació amb l’empresa

Una xarxa ben escollida de partners (empreses, institucions, start-ups, centres de recerca, estudis de disseny) que comparteixen la identitat, el punt de vista i el compromís ètic, ambiental, social, tecnològic i econòmic d’Elisava.

2 Aprenentatge per projectes (project based learning)

La nostra metodologia consisteix a “aprendre projectant”, aplicant des del primer moment tots els conceptes teòrics i pràctics per dissenyar i desenvolupar les millors solucions possibles. El Pla d’Estudis està organitzat de manera que cada dia estudiïs una única assignatura i posis en pràctica els coneixements apresos el mateix dia.

3 Laboratoris i tallers oberts

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial és una carrera on l’experimentació científica és clau. Per això, gran part de les classes tenen lloc als nostres laboratoris i tallers. Aquests espais estan oberts durant tot el dia perquè puguis experimentar i desplegar els teus projectes. A més de les instal·lacions de l’edifici de La Rambla, tenim acords amb diversos centres, com el taller industrial TMDC, l’Ateneu de Fabricació i centres tecnològics i de recerca com Eurecat, per dur a terme de manera oberta i sense límits tot allò que proposa el grau.

4 Integració de nous avenços tecnològics

L’enginyeria de disseny industrial és una professió en evolució constant, que s’adapta als avenços tecnològics. Per això, actualitzem els continguts del grau i suggerim noves metodologies educatives directament relacionades amb el context industrial i les necessitats del mercat.

5 Acompanyament i personalització

Apostem per un nombre alt d’hores de docència en grups d’un màxim de 25 estudiants i fem un seguiment de la teva experiència universitària i del teu benestar a través del Programa d’Acció Tutorial.

6 Pràctiques i inserció laboral

Personalitzem la cerca de pràctiques curriculars a partir dels teus interessos i de l’oferta existent. En la nostra borsa de treball, cada any rebem més de 300 ofertes de pràctiques i de feina.

7 Visió de futur

Treballaràs tenint en compte diferents horitzons, entendràs el mercat actual i miraràs al futur, mitjançant el treball en contextos d’aplicació, eines i materials innovadors.

8 Enginyeria en una facultat de disseny

Adquiriràs les habilitats necessàries per esdevenir un o una professional de l’enginyeria, que entén la innovació com a mitjà i no com a fi i que utilitza la ciència i la tecnologia de manera creativa. Conviuràs amb estudiants del Grau en Disseny i Innovació, de màsters i d’altres programes, fet que enriquirà la teva formació.

9 Una enginyeria amb igualtat de gènere

L’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya considera un factor clau incorporar més dones a la professió. Ara, en el conjunt de les enginyeries del país, només en representen el 20%. Fa anys que Elisava treballa per fomentar la presència femenina en les vocacions STEM. En l’actualitat, la meitat de les estudiants del nostre Grau en Enginyeria de Disseny Industrial són dones.

Si tens qualsevol qüestió o dubte, pots contactar-nos a través de WhatsApp.


Contacta amb estudiants

Pots escriure a estudiants del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial per conèixer més sobre la seva experiència a Elisava (assignatures, mobilitat internacional, pràctiques, projectes amb empreses, sortides professionals…). Fes clic als seus comptes d’Instagram i escriu-los un missatge privat.


Pla d’estudis del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

El primer curs del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial està format per assignatures que ajuden a entendre què és l’enginyeria en disseny industrial i a aprofundir en el seu perfil transdisciplinari. El projecte “Fòrum” és un espai d’aprenentatge on exploraràs temes transversals a les diverses assignatures, com la forma, la comunicació i la sostenibilitat.

A segon, et donarem una visió global del futur de la professió. Podràs experimentar amb les tecnologies emergents més avançades, des de l’automatització dels processos productius a la utilització de matèria viva.

El tercer curs és l’any de la innovació, en què aplicaràs els coneixements adquirits en la part del procés de disseny i desenvolupament de producte, sistema o servei de la teva especialitat. O, en cas que vulguis crear el teu perfil, podràs triar diferents assignatures optatives d’altres especialitats, entre les quals s’inclou el Grau en Disseny i Innovació. A partir d’aquest curs podràs realitzar pràctiques extracurriculars o podràs anar-te’n d’Erasmus i cursar un semestre en una universitat internacional.

El quart curs és un any de professionalització. Durant aquest curs duràs a terme el Treball Fi de Grau (TFG) juntament amb empreses o institucions, on demostraràs el teu posicionament personal. Duràs a terme les pràctiques curriculars (24 ECTS) en empreses, institucions o centres de recerca pioners en el sector, per garantir la incorporació al món laboral.

Aquest programa està verificat per la institució acreditadora AQU Catalunya.
Curs 1
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Optatives
 • Desenvolupament i Simulació
 • Gestió i Dades
 • Disseny i Materials
Optatives transversals
Semestre 1

Matèria
Introducció general i amb base científica als materials en l’enginyeria, partint de models atòmics i moleculars bàsics. Estudi de les principals famílies de materials (metalls, polímers, compòsits, ceràmiques, materials biològics…) i les seves propietats. Aprofundiment en conceptes com la bioenginyeria, la circularitat i la sostenibilitat dels materials.

Àlgebra i Càlcul
Conceptes matemàtics fonamentals i eines de càlcul aplicables a l’enginyeria. Aplicació computacional de les matemàtiques com a eina de disseny. En l’àlgebra es posa l’èmfasi en la visió geomètrica i en les transformacions a l’espai. En el càlcul, en la representació de corbes i superfícies, i en les aplicacions de les derivades i integrals.

Fonaments de Programació
Llenguatges de programació en l’enginyeria de disseny industrial: creació de variables, sentències condicionals, estructures de control, definició de funcions i orientació en objectes. Programació aplicada a l’enginyeria: exemples en diversos àmbits, com ara els de resolució matemàtica, programació tangible, robòtica, anàlisi del moviment, visualització de dades i programació d’apps.

Expressió Artística
Competències bàsiques de comunicació gràfica mitjançant el dibuix, la fotografia i el disseny gràfic per estructurar i comunicar projectes d’enginyeria.

Metodologies del Disseny
Base metodològica del procés de disseny a l’enginyeria, per potenciar les capacitats de recerca, experimentació, disseny i comunicació. Coneixements bàsics de l’anàlisi sistèmic i el mètode científic per investigar i raonar un procés de disseny i desenvolupament de producte.

Assignatures en PDF
Semestre 2

Física de Materials
Aprendre les propietats físiques dels materials, principalment mecàniques, per realitzar una selecció de materials correcta i òptima per al desenvolupament de productes sostenibles en l’enginyeria de disseny industrial. Al laboratori de ciència s’experimentarà amb materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos.

Mecànica
Càlcul i simulació de l’optimització d’un producte en el terreny estructural i de funcionament mecànic. Estudi de l’estàtica de sistemes mecànics, les bases de la cinemàtica i la dinàmica de mecanismes, i l’aplicació del balanç de potència per resoldre sistemes mecànics i problemes tècnics concrets.

Computer-Aided Design (Disseny assistit per ordinador)
Introducció al modelatge paramètric 3D per al disseny i desenvolupament de producte i la seva comunicació. Se centra en 4 aspectes clau: reconèixer i modelar mitjançant programari paramètric 3D les formes geomètriques bidimensionals i tridimensionals d’un producte; plantejar diferents estratègies en el modelatge paramètric; solucionar problemes en el modelatge i les unions del conjunt 3D, i organitzar els diferents components de la representació d’un producte en 2D i 3D (ENG).

Tecnologia Elèctrica i Electrònica
Observar i entendre les diferents tecnologies associades als circuits elèctrics i electrònics, als fenòmens magnètics i als diferents tipus de motors. La base teòrica es combinarà amb casos pràctics de programació tangible, aplicables a les diverses etapes de desenvolupament de productes, sistemes i serveis.

Estètica i Disseny
Entendre els objectes des de la cultura de la forma, adquirint el coneixement necessari per a l’anàlisi històrica, social, cultural i formal d’un objecte o disseny. Mitjançant la realització de dos projectes s’integren aquests coneixements al procés de disseny, desenvolupament i prototipatge d’objectes quotidians amb elements tecnològics.

Assignatures en PDF
Semestre 3

Industrial Processes
Introducció als processos de fabricació per a les diverses famílies de materials: ceràmiques, metalls, polímers i compostos. Des dels motlles fins a la fabricació additiva, passant per la mecanització, la injecció o la conformació en fred. S’aprofundeix en els aspectes tecnològics del procés de disseny i desenvolupament d’un producte i en les decisions tècniques d’un producte, tot definint els materials que el componen i els processos de fabricació (ENG).

Càlcul Estructural
Dimensionar elements estructurals sotmesos a esforços combinats, analitzant sistemes mecànics (productes) i avaluant les càrregues que actuen i els esforços que provoquen. S’aprendrà a calcular les tensions i les deformacions en règim elàstic i a dimensionar elements amb el factor de seguretat adequat, aplicant el criteri de fallada corresponent a cada material.

Mètodes Estadístics
Metodologia per poder realitzar càlculs estadístics en l’àrea descriptiva i inferencial. Aplicar adequadament els mètodes de recollida de dades, treballar amb variables aleatòries i poder definir distribucions de probabilitat. Realització d’intervals de confiança per garantir la fiabilitat de les dades, tècniques de regressió lineal i correlació per fer hipòtesis a partir de dades recollides.

Expressió Gràfica
Bases per a la comunicació gràfica amb tècniques de dibuix en croquis i programes de CAD. Punt de partida per assolir els coneixements de representació gràfica en l’enginyeria mitjançant la creació de conjunts industrials i l’especejament dels seus components, inclosa la representació aplicant les normatives per plànols de fabricació, toleràncies i acabats.

Projecte de Disseny i Experimentació
Introducció al projecte des del vessant més exploratori i experimental, amb el coneixement científic com a punt inicial de la recerca. S’aprofundirà en el rol de la documentació tècnica de la recerca científica per a la justificació de les decisions preses. Es proposa un brífing o una problemàtica per resoldre a fi d’implementar tècniques i metodologies projectuals que permetin arribar a una proposta de valor sòlida.

Assignatures en PDF
Semestre 4

Tecnologia dels Materials
Estudiar i entendre els principis que regeixen el comportament de la matèria des d’un punt de vista òptic, termodinàmic i fluídic. Anàlisi de fenòmens òptics com els de reflexió i refracció, dispersió i polarització amb els materials existents. La transmissió de calor: conducció, inducció, convecció i radiació, així com les nocions fonamentals dels fluids i el seu comportament a escala micro i macro.

Fabricació Assistida per Ordinador
Disseny de productes per a la fabricació i l’assemblatge: disseny de peces per al procés productiu, resolent els sistemes d’unions i assemblatges mecànics de producte. Generació de la documentació tècnica corresponent. S’aprofundirà en les tecnologies industrials i en els sistemes de digitalització per a la seva fabricació.

Technology and Interaction
Tecnologia i experiència d’usuari. Metodologies de concreció de l’arquitectura de productes, sistemes i serveis interactius per atendre tot el cicle de vida: usabilitat, funcionalitat, fabricació, distribució i rebuig. Tècniques d’experiència d’usuari per prendre decisions de disseny, adaptant el producte a les diferents realitats culturals, socials, econòmiques, ètiques i de perspectiva de gènere (ENG).

Gestió de Projectes Tecnològics
Aprendre diversos models d’empresa, maneres de gestionar un projecte i estudis de mercat. Tècniques per gestionar equips i liderar departaments. Eines i recursos per delegar tasques i fer el seguiment d’objectius. Èmfasi en la gestió amb perspectiva de gènere.

Projecte de Desenvolupament i Sostenibilitat
Introducció a projectes d’ecologia industrial mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi sostenible, econòmica i social, aplicada al cicle de vida d’un producte, sistema o servei. Estudi de metodologies existents i normativa vigent, i elaboració de la documentació per a la viabilitat tècnica.

Assignatures en PDF
Semestre 5

Materials Avançats
Estudi de les diferents famílies de materials (ceràmics, metàl·lics i polimèrics) en un marc de sostenibilitat i circularitat dels materials. Disseny i desenvolupament de materials tècnics circulars a través de la revaloració de residus. Creació de nous materials aptes per a la fabricació additiva o la creació de compòsits.

Simulació
Optimització del comportament mecànic d’un producte amb eines de simulació. Anàlisi de mecanismes i sistemes mecànics complexos, dimensionats per a la seva funció i per complir amb el factor de seguretat corresponent. Definició de les condicions de contorn i les propietats del material amb eines de simulació, per obtenir les tensions i els desplaçaments del producte.

Mecatrònica i Robòtica
Història de la robòtica. Definició de les tecnologies associades a la robòtica, així com les diferents tipologies de robots, i aplicacions domèstiques i industrials. Coneixements de mecanismes complexos, anàlisi de forces, velocitats i graus de llibertat, anàlisi de posicions crítiques, optimització de mecanismes i redisseny tècnic aplicat a la robòtica.

Optativa
A triar 1 assignatura (consulta el final del pla d’estudis)*

Semestre 6

Optatives
A triar 4 assignatures (consulta el final del pla d’estudis)*

Semestre 7

Design Research
Introducció a la investigació a través del disseny, les tècniques i les eines de recerca científica aplicables al disseny i desenvolupament d’un projecte. Metodologies de cerca del procés de disseny tenint en compte les diferents realitats culturals, socials, econòmiques, ètiques i de gènere. El context d’aplicació serà la investigació prèvia del treball de fi de grau amb l’objectiu de guiar les primeres exploracions i arribar a una proposta de valor (ENG).

Pràctiques Externes I i II
Aplicació dels coneixements i les habilitats que s’han adquirit durant el grau en un entorn professional, ja sigui en institucions, empreses o centres tecnològics o de recerca. Desenvolupament i reflexió sobre la identitat professional de manera pràctica i en context.

Semestre 8

Optativa
A triar 1 assignatura (consulta el final del pla d’estudis)*

Innovation and Entrepreneurship
Definició i desenvolupament d’un pla de negoci del treball de fi de grau o de qualsevol altre projecte creat a l’escola o personal. Anàlisi del seu cicle de vida, valorant-ne les implicacions industrials, d’organització empresarial, de finançament i de rendibilitat en el marc juridicofiscal actual, per aconseguir una situació d’èxit (ENG).

Communication and Academic Writing
Eines i estratègies de comunicació visual, oral i escrita d’un projecte adreçades a la comunitat científica i a la societat en general. Aplicació en el treball de fi de grau o en qualsevol altre projecte per desenvolupar, tant en el terreny acadèmic com empresarial (ENG).

Treball Fi de Grau
Desenvolupament del Treball Fi de Grau, que parteix d’una proposta pròpia o de col·laboració amb institucions, empreses o centres de recerca. Tindrà una fonamentació teòrica, una metodologia de recerca, un desenvolupament formal i tècnic, un estudi de viabilitat econòmica i una documentació i exposició final.

Projecte de Simulació
Gestió i desenvolupament d’un projecte d’enginyeria real mitjançant la validació virtual del producte. Aplicació de les tecnologies digitals que utilitza la indústria, i eines de simulació emergents que donen suport a la fabricació, el muntatge i l’ús.

Simulació Estructural i Multifísica
Disseny basat en la simulació i l’anàlisi d’elements finits. Simulació estructural com a eina de validació i disseny. Generació de disseny a partir de l’optimització topològica i la simulació multifísica.

Simulació Cinemàtica i Dinàmica
Creació de connexions cinemàtiques complexes de sistema mecànic. Avaluació dels requeriments tècnics necessaris per al disseny i el funcionament d’un producte. Interpretació i avaluació dels resultats obtinguts en una simulació cinemàtica i dinàmica d’un mecanisme. Optimització del moviment d’un producte.

Implementació i Desenvolupament Tècnic
Gestió del cicle de vida del producte durant el desenvolupament, la validació tècnica i la producció mitjançant un cas pràctic. Implementació industrial basada en el desenvolupament per a la fabricació, el funcionament i l’assemblatge de components, d’acord amb els estàndards de processos de fabricació i qualitat.

Projecte de Dades
Integració a l’empresa d’un procés d’innovació i control del sistema productiu per ser competitiu en el context actual canviant. Aplicació dels processos per experimentar i validació de la integració de la innovació, a fi de poder prendre les decisions adequades, implementar-les i organitzar els equips humans.

Fabricació i Sistemes Intel·ligents
Tecnologies digitals per al desenvolupament, la fabricació i la distribució d’un producte, sistema o servei. Aplicació en els contextos de la indústria 4.0, el món de la fabricació i la nova artesania digital.

Ecosistemes Connectats
Fonaments de comunicació entre dispositius (wifi, Bluetooth o comunicació per radiofreqüència). Creació d’arquitectures per a la gestió de dades captades per sensors i processament d’aquesta informació amb sistemes d’intel·ligència artificial bàsics.

Anàlisi i Visualització de Dades
Eines per a l’anàlisi i la correcta visualització de les dades en un panorama en què cada cop hi ha més informació. Creació de visualitzacions i representacions diferents, amb un enfocament artístic.

Projecte de Materials
Disseny i desenvolupament de producte (o tecnologia aplicada) a partir d’un material i les seves propietats. Creació d’un prototip funcional que integra el material investigat, la comunicació integral de la recerca i els resultats en un context científic, cultural, social i econòmic.

Disseny i Biomaterials
Estudi i experimentació amb materials d’origen biològic o materials aptes per a la interacció biològica (o biomaterials). Introducció als materials biològics avançats, la implantació en sistemes vius i en l’enginyeria de teixits. Impressió 3D i 4D per a la fabricació digital de teixits i sistemes vius. Microestructures naturals i nanomaterials.

Sostenibilitat i Regeneració
Visió holística sobre la sostenibilitat i l’aprofundiment en l’anàlisi del cicle de vida d’un producte, sistema o servei. Interpretació de dades de l’impacte ecològic, econòmic i social del procés de disseny. Fabricació i ús de productes, sistemes i serveis com a principi per regenerar el teixit econòmic, social i industrial local.

Materials Híbrids i Sensòrics
Exploració i creació de materials híbrids, combinant materials orgànics i inorgànics. Aprenentatge de tècniques com la serigrafia, l’electrònica impresa, el tèxtil i la fabricació additiva. Exploració de capes externes amb propietats interactives sobre el cos en forma de dispositius portables (wearables) i segones pells.

Optatives transversals del Grau en Disseny

Crossover Project
Desenvolupament de projectes transversals amb equips de diverses especialitats (ENG).

Projecte Disseny Gràfic
Aprenentatge de l’estructura de les fases d’un projecte de disseny gràfic.

Projecte Disseny de Productes
Aproximació al disseny de producte especulatiu i tecnològic.

Projecte Disseny d’Espais
Desenvolupament de metodologies que permetin definir el projecte de disseny d’espais públics en les diverses fases.

Projecte Disseny d’Experiències Interactives
Revisió de conceptes i perspectives teòriques, i recorregut per projectes interactius.

Taller Processos i Materials: Disseny Gràfic
Composició avançada de textos, disseny de retícules i de tipografies.

Taller Processos i Materials: Disseny de Productes
Exercicis teoricopràctics per conèixer i experimentar nous processos i materials industrials, i tecnologies de fabricació digital.

Taller Processos i Materials: Disseny d’Espais
Detalls i sistemes constructius, control de la sostenibilitat d’un projecte (impacte mediambiental i benestar).

Taller Processos i Materials: Disseny d’Experiències Interactives
Conceptualització, disseny i programació creativa d’un prototip interactiu.

Col·laboració amb empreses, institucions i ONG

Durant els 4 anys del grau tindràs l’oportunitat de participar en projectes acadèmics, tallers i altres activitats en col·laboració amb més de 450 empreses i institucions de la nostra xarxa.

A Elisava posem a la teva disposició una xarxa de contactes nacionals i internacionals per a fer pràctiques i participar en projectes reals.

Més informació
Competències

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial obtindràs els coneixements i les competències necessàries per adoptar una actitud creativa d’experimentació, amb criteris científics i humanístics, rellevants i innovadors. Aprendràs a configurar noves realitats per interpretar el context històric, social, cultural, econòmic i tecnològic, així com a integrar la sensibilitat formal com a part del procés del projecte.

 • Avalua les propietats dels materials i els seus processos de fabricació per seleccionar-los i caracteritzar-los.
 • Aplica les tècniques de modelatge i simulació per prendre decisions respecte al desenvolupament del projecte.
 • Comprèn i aplica les dades, de les més abstractes a les més concretes.
 • Aplica tècniques d’expressió gràfica per visualitzar i comunicar el disseny i desenvolupament del producte.
 • Utilitza els fonaments d’economia i empresa per gestionar una organització, en el treball per compte propi o en qualsevol empresa.
 • Elabora prototips que permetin comunicar i justificar el projecte des del punt de vista tècnic.
 • Utilitza mètodes científics per integrar fonts de recerca en la presa de decisions.
 • Comprèn la realitat industrial actual per treballar en l’entorn professional.
 • Identifica tecnologies emergents que puguin aportar valor al projecte.
Mobilitat internacional

Si vols anar-te’n uns mesos a estudiar a una altra ciutat, tenim convenis amb les universitats més prestigioses del món del disseny a nivell internacional. Participem a programes d’intercanvi, cooperació i investigació amb més de 80 institucions acadèmiques.

Veure llistat d’universitats

Sortides professionals

Una vegada acabis el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, podràs treballar en sectors com:

Mobilitat i transport

Disseny i desenvolupament de vehicles i components per a aquest sector (cotxes, motocicletes, bicis i patinets elèctrics, avions, mobilitat autònoma i urbana…).

Fabricació digital

Implementació d’eines paramètriques i 3D (modelatge 3D, visualització 3D, impressió 3D). Ús i desenvolupament de tecnologies de fabricació additiva-impressió 3D en l’àmbit industrial, acadèmic, de recerca i desenvolupament.

Electrònica de consum

Disseny o desenvolupament de productes i dispositius electrònics com mòbils, tauletes, accessoris electrònics i teixits intel·ligents.

Wearables

Integració de nous materials i de tecnologia digital en teixits i accessoris electrònics.

Aplicacions digitals

Disseny i desenvolupament de pàgines web, aplicacions mòbils, internet de les coses o aplicacions de realitat augmentada i virtual i d’intel·ligència artificial.

Esport

Disseny i desenvolupament de productes i peces de roba, calçat i accessoris, amb l’objectiu de millorar i optimitzar el rendiment esportiu.

Accessoris de moda

Disseny i desenvolupament d’accessoris, com ara calçat, tenint en compte aspectes com ara la personalització a través de la fabricació digital i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Packaging

Disseny i desenvolupament d’envasos i embalatges (gran consum, alimentació, comerç electrònic o ecopackaging), tenint en compte factors formals i funcionals, relacionant la tècnica i la indústria amb el disseny d’envasos de vidre, plàstic, metall, laminats, paper o cartró.

Biomedicina

Disseny i desenvolupament de solucions per a hospitals, indústria farmacèutica i sector biomèdic, en productes com pròtesis, eines de laboratori, maquinàries d’envasament, dispositius mèdics, etc.

Sostenibilitat

Disseny, desenvolupament per a la transició cap a una economia circular, posant el focus en la selecció de materials, el disseny i l’avaluació ambiental de productes.

Disposaràs de les següents sortides professionals:

 • Sector privat. Podràs treballar com a enginyer o enginyera en empreses; estudis; oficines tècniques; centres de recerca, i departaments tècnics, de disseny, de recerca, de projectes i de desenvolupament de nous productes en qualsevol sector industrial.
 • Emprenedoria. Podràs crear el teu propi negoci, empresa o empresa emergent, per exemple, com a resultat de l’evolució del teu Treball Fi de Grau o un altre projecte.
 • Consultoria. Podràs treballar en assessoria sobre disseny industrial i desenvolupament de productes, sistemes i serveis.
 • Docència pública i privada.
 • Recerca, desenvolupament i innovació. Podràs treballar fent recerca en centres públics o privats (universitats, organismes públics de recerca o centres tecnològics) i en departaments d’R+D+I d’empreses públiques o privades.
grau-enginyeria-disseny-industrial-03
Accés

Elisava és la Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Tot i que la UVic-UCC és una universitat de titularitat privada, l’accés als graus es regeix a través del sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Accés i preinscripció Matrícula

 

L’alumnat procedent de països que no pertanyen a la Unió Europea també pot accedir als graus universitaris mitjançant el Foundation Year, que prepara estudiants internacionals que hagin acabat l’educació secundària al seu país de procedència.

Finançament i beques

Aquí pots consultar tota la informació sobre el finançament, modalitats de pagament que oferim i beques per accedir al Grau en Enginyeria de Disseny Industrial.

Més informació
Qualitat

La qualitat acadèmica a Elisava és exigent, i excel·lentment reconeguda internacionalment. Som la primera escola de disseny a Espanya, fa 60 anys que innovem a través d’un model educatiu referent.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat