Programes Executive

Cursos de caràcter modular i de diferents nivells de complexitat, amb l’objectiu principal d’acompanyar persones directives i professionals per aconseguir els grans reptes actuals sobre transformació digital i sostenible, mitjançant noves eines i nou coneixement que fàcilment poden aplicar a través d’una formació pràctica basada en la resolució de problemes reals i sovint centrats en els de la pròpia empresa.

Els cursos ofereixen diferents nivells: introducció, especialització i expert. La impartició pot ser presencial a Elisava o a l’empresa, en formats en línia o semipresencials.

postgrau-innovacio-design-thinking-03
Business Design i gestió estratègica de la innovació
1 Càpsula: Llegir/Interpretar. Entendre els canvis que poden impactar en el negoci de l’empresa per identificar nous reptes i oportunitats

Durada: 3 sessions de 3 hores (9 hores)

Continguts: Tota empresa competitiva sap identificar quins canvis poden impactar en el seu negoci. Aquest curs intensiu està dissenyat per a dotar a les persones clau de la teva empresa de les eines necessàries per a interpretar canvis en l’entorn, identificant noves oportunitats i reptes. A través de l’anàlisi de tendències i l’aplicació de metodologies de disseny, els participants aprendran a llegir el context actual i a preveure impactes futurs en el seu negoci.

Resultats d’aprenentatge:

 • Comprendre la importància de l’observació de l’entorn per anticipar canvis rellevants
 • Saber identificar oportunitats i reptes a partir de l’anàlisi de tendències
 • Dotar-se d’habilitats per a la interpretació eficaç de senyals d’innovació
 • Saber aplicar metodologies de disseny per analitzar i sintetitzar informació complexa
 • Fomentar el pensament crític orientat a l’acció i la presa de decisions

 

Metodologia: Combinació de classes teòriques i tallers pràctics amb anàlisi de casos reals, treball en equip i sessions de brainstorming. Utilització de tècniques visuals per a facilitar la comprensió i aplicació de conceptes.

2 Especialització: Resoldre. Disseny de solucions innovadores per a reptes rellevants. Creació de valor a través de la innovació

Durada: 10 sessions de 3 hores (30 hores)

Continguts: Tota empresa competitiva sap transformar reptes en solucions que aporten valor. Aquest curs se centra en dotar a les persones clau de la teva empresa de les eines, recursos i metodologies necessàries per a desenvolupar solucions innovadores en els principals reptes estratègics. Mitjançant un enfocament pràctic, els participants aprendran a utilitzar eines i metodologies de disseny per a proposar, validar i implementar idees que generin un impacte real en el negoci.

Resultats d’aprenentatge:

 • Disposar d’un marc conceptual per al desenvolupament de solucions innovadores
 • Saber utilitzar eines de disseny per a la generació i validació d’idees
 • Dotar-se de habilitats per a l’experimentació i la creació de prototips ràpids i proves d’usuari
 • Saber fomentar la col·laboració i el treball en equip per impulsar la innovació
 • Capacitar per implementar processos de retroalimentació i iteració per a l’optimització de solucions

 

Metodologia: Combinació de sessions teòriques i pràctiques. Tallers interactius, sessions de co-creació, dinàmiques de grup i prototipatge. Enfocament pràctic que permet als participants experimentar amb diferents eines i tècniques de disseny i innovació.

3 Expert: Transformar. Dissenyar la cultura per a competir al segle XXI. Reinventant l’empresa des de dins

Durada: 20 sessions de 3 hores (60 hores)

Continguts: Tota empresa competitiva sap crear i mantenir una cultura que no només fomenti l’execució sinó també el descobriment i l’experimentació. Aquest curs se centra en dotar els agents de canvi de la teva empresa de les eines, recursos i metodologies per a poder implementar el canvi cultural necessari per a ser rellevant al segle XXI. Els participants aprendran a dissenyar, definir i implementar estratègies que fomentin el descobriment, l’experimentació i la col·laboració, aspectes fonamentals per assegurar la futura competitivitat de l’empresa.

Resultats d’aprenentatge:

 • Comprendre els elements clau per a la creació d’una cultura d’innovació
 • Desenvolupar estratègies per fomentar la mentalitat de disseny en tota la teva organització
 • Implementar processos àgils que recolzin el descobriment i l’experimentació en un entorn col·laboratiu
 • Dotar-se de recursos i habilitats per gestionar la Resistència al canvi i promoure l’adaptabilitat
 • Saber fomentar el lideratge innovador i l’empoderament dels equips perquè generin valor i innovació

 

Metodologia: Combinació de sessions teòriques i pràctiques. Tallers interactius, sessions col·laboratives i dinàmiques de grup centrades en les necessitats de l’empresa. El curs s’iniciarà amb l’anàlisi de la cultura actual de l’empresa, identificant àrees de fortalesa i oportunitats de millora per donar resposta a un entorn cada vegada més canviant. A partir d’aquesta anàlisi, es desenvoluparà un conjunt de tallers facilitats per experts en disseny i canvi organitzacional en els quals els participants desenvoluparan un conjunt d’estratègies i iniciatives per fomentar una cultura de la innovació dins de l’empresa. Paral·lelament, els participants hauran de treballar en equips en un repte real de l’empresa, on aplicaran les diferents tècniques apreses durant el curs, amb seguiment i mentorització per part dels instructors. Al llarg del curs, es realitzaran sessions d’avaluació per mesurar el progrés i ajustar els plans d’acció, garantint així l’impacte real i durador dels aprenentatges. Aquesta metodologia està pensada per ser altament interactiva i pràctica, assegurant que els participants no només aprenguin nous conceptes, sinó que també adquireixin les habilitats necessàries per implementar canvis reals i efectius dins de les seves organitzacions.

Materials per a la innovació i la sostenibilitat
1 Càpsula: Introducció als materials sostenibles. Interpretar les innovacions en materials per identificar oportunitats de sostenibilitat aplicada

Durada: 3 sessions de 3 hores (9 hores)

Continguts: Aquest curs intensiu està dirigit a professionals que vulguin interpretar la relació entre nous materials i tendències socioculturals per identificar oportunitats i reptes d’acció. Mitjançant l’anàlisi dels casos d’estudi s’integraran conceptes de l’enfocament de cicle de vida, els impactes materials i les certificacions ambientals.

Resultats d’aprenentatge:

 • Entendre la relació entre nous materials, tendències socioculturals i futurs sostenibles
 • Saber identificar oportunitats i reptes a partir de l’anàlisi de tendències
 • Adquirir el coneixement i la visió sistèmica sobre com abordar la sostenibilitat
 • Comprendre l’enfocament del cicle de vida, els principals impactes materials i les certificacions ambientals
 • Analitzar i obtenir criteris de selecció orientats a l’acció i a la presa de decisions

 
Metodologia: Combinació de classes teòriques i tallers pràctics amb anàlisi de casos reals. Utilització de tècniques visuals per facilitar la comprensió i aplicació de conceptes.

2 Especialització: Materials sostenibles per a la I+D en disseny industrial. Eines i processos per a la implementació de la innovació a través de nous materials

Durada: 10 sessions de 3 hores (30 hores)

Continguts: Aquest curs està dirigit a professionals que vulguin identificar oportunitats d’innovació a través de nous materials i tecnologies. Mitjançant l’anàlisi de casos d’estudi, s’integren conceptes sobre l’enfocament de cicle de vida, els impactes materials i les certificacions ambientals. Durant les sessions, s’utilitzen eines d’experimentació material per comunicar la implementació de les propostes.

Resultats d’aprenentatge:

 • Disposar d’un marc conceptual per a la identificació d’oportunitats i reptes a partir de l’anàlisi de tendències materials i tecnològiques
 • Dotar-se de coneixements sobre la sostenibilitat sistèmica entenent l’enfocament de cicle de vida, els principals impactes materials i les certificacions ambientals
 • Saber utilitzar eines de disseny per definir propostes de valor en projectes materials
 • Saber fomentar la col·laboració i les sinergies del treball en equip per impulsar la innovació
 • Adquirir les habilitats per a l’experimentació, la creació de metàfores materials i prototips ràpids per a la seva comunicació

 
Metodologia: L’aprenentatge es desenvoluparà mitjançant sessions teòriques i activitats pràctiques. Tallers de co-creació, dinàmiques de grup i prototipatge ràpid. Utilització de tècniques visuals per facilitar la comprensió, aplicació i comunicació de conceptes.

3 Experto: Innovacions materials per a la transformació verda i digital. Conceptualitzar i dirigir la transició cap a la nova economia

Durada: 20 sessions de 3 hores (60 hores)

Continguts: Aquest curs està dirigit a professionals que vulguin conceptualitzar i dirigir projectes estratègics de sostenibilitat per a la transformació verda i digital. Mitjançant la comprensió de les innovacions materials i tecnològiques, es desenvolupen propostes basades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Durant les sessions, es conceptualitzen els projectes mitjançant experimentació material i eines digitals i IA. També s’imparteix formació en tècniques de gestió i direcció de projectes materials per integrar els aprenentatges entorn d’un repte empresarial, així com la comunicació dels llenguatges materials aplicats a la marca.

Resultats d’aprenentatge:

 • Comprendre l’estat de l’art de les innovacions materials i tecnològiques des d’un punt de vista científic i creatiu
 • Saber integrar el coneixement sobre la sostenibilitat sistèmica entenent l’enfocament de cicle de vida, els principals impactes materials i les certificacions ambientals en projectes materials
 • Dotar-se de recursos i habilitats per desenvolupar conceptes amb propòsit pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • Saber conceptualitzar projectes de sostenibilitat i innovació material a través d’experimentació material i metodologies basades en la digitalització i eines IA
 • Comunicar llenguatges materials aplicats a la marca
 • Dotar-se de tècniques de gestió i direcció de projectes d’innovació basada en els materials

 
Metodologia: L’aprenentatge es desenvoluparà mitjançant sessions teòriques i desenvolupament de projectes pràctics. Tallers de co-creació, dinàmiques de grup, tècniques de prototipatge ràpid i experimentació material. Utilització d’eines digitals i materials per comunicar els projectes aplicats a la marca.

IA generativa en l’àmbit de la creativitat i la comunicació
1 Càpsula: IA i creativitat amplificada. Intel·ligència artificial generativa en els inicis de l’era de la Imaginació

Durada: 3 sessions de 3 hores (9 hores)

Continguts: Descobreix com la IA generativa potencia la creativitat per reinventar l’art, el disseny i la marca i les seves conseqüències en el món empresarial. Aquest curs és una introducció a les noves eines generatives i als seus usos potencials, fusionant creativitat, innovació i estratègia.

Aquest curs està dissenyat per explorar el creuament entre la creativitat humana i les capacitats de la IA. A mesura que ens endinsem en una nova era on la imaginació es converteix en la principal força de la innovació i el valor econòmic, aquest programa ofereix una finestra cap al futur de la creativitat. Els participants descobriran com les eines de IA poden transformar l’art, el disseny, la marca permetent-los no només visualitzar sinó també realitzar idees que abans semblaven impossibles i a velocitats impressionants.

Resultats d’aprenentatge:

 • Entendre i assimilar els principis de la IA generativa i el seu impacte en la creativitat
 • Saber aplicar la IA en projectes de comunicació, disseny i marca
 • Dominar eines d’IA per potenciar la innovació i el pensament creatiu
 • Desenvolupar estratègies de comunicació creatives i diferencials
 • Disposar de coneixement i habilitats per liderar en l’era digital
 • Saber amplificar la creativitat i aprofitar el potencial de la tecnologia IA

 
Metodologia: Aprenentatge actiu i pràctic, centrat en casos reals i la col·laboració. Descobriràs com aplicar la IA generativa en projectes creatius mitjançant tallers i estudi de casos.

2 Especialització: IA i imaginació estratègica. Reimaginar la marca. Taller d’intel·ligència artificial generativa per a comunicació i branding

Durada: 10 sessions de 3 hores (30 hores)

Continguts: Un viatge cap a la reinvenció del branding i l’estratègia empresarial mitjançant la IA. Aquest taller avançat integra la creativitat i la tecnologia per a transformar la comunicació de marca i la visió de l’empresa plantejant una mirada que juga en paral·lel amb els principis d’empresa, la definició de marca i la creació de contingut amb la creativitat i la IA generatives com a principals eines. Procés d’aprenentatge interactiu on la IA es converteix en l’eix central per al desenvolupament de solucions creatives i disruptives. Cada sessió està dissenyada per tal que els assistents explorin, apliquin i experimentin amb eines de IA com Midjourney, ChatGPT i Runway, no només per a crear contingut impactant i eficaç, sinó també per forjar estratègies de marca que ressonaran en el mercat actual i futur.

Resultats d’aprenentatge:

 • Saber integrar la IA generativa en l’estratègia de marca i l’empresa
 • Crear contingut audiovisual coherent i efectiu gràcies a la IA
 • Implementar estratègies disruptives en comunicació d’empresa
 • Liderar projectes innovadors i diferenciadors de branding
 • Personalitzar la IA per a necessitats empresarials

 
Metodologia: Enfocament dinàmic i aplicat a través de la realització d’un projecte de branding integral. Es promou l’aprenentatge col·laboratiu i l’experimentació amb la IA per desenvolupar solucions creatives i estratègiques.

UX/UI: Disseny d’experiències d’usuaris per a productes i serveis
1 Càpsula: UX/UI: Introducció al disseny d’experiències i interacció de l’usuari. El disseny d’una experiència memorable de la marca

Durada: 3 sessions de 4 hores (12 hores)

Continguts: El curs destaca els conceptes i avantatges fonamentals del disseny de l’experiència d’usuari, així com les seves fases i mètodes. S’aborden els diferents enfocaments des dels quals es pot abordar la UX, des de les tècniques del Disseny Centrat en les Persones fins al Disseny Inclusiu.

L’objectiu és proporcionar una base a equips i empreses que vulguin aportar valor al seu procés de disseny de productes digitals, productes físics, espais o serveis, des del descobriment de com són i què necessiten els seus usuaris.

Resultats d’aprenentatge:

 • Entendre els conceptes i mètodes que estan a la base del disseny de l’experiència d’usuari
 • Conèixer els diferents àmbits en els quals s’aplica la UX i les avantatges competitives que aporta
 • Conèixer els beneficis i eines utilitzades en l’àmbit de la UX/UI

 
Metodologia: Activitat pràctica en grup, a través de la qual s’aborden els conceptes i mètodes de la disciplina perquè els participants obtinguin una visió global de procés UX/UI. La pràctica permetrà també treballar soft skills fonamentals en l’entorn UX.

2 Especialització: UX/UI: Disseny i implementació d’un procés d’experiència d’usuari. UX/UI en la pràctica: idear i prototipar per connectar amb els usuaris

Durada: 10 sessions de 3 hores (30 hores)

Continguts: El participant aborda de manera pràctica un procés de disseny d’experiència d’usuari recorrent les diferents fases del procés, aplicant mètodes i tècniques, i treballant amb eines professionals de documentació, ideació i prototipatge (Figma, Notion, Miro…).

Partint de l’enfocament del disseny centrat en les persones com a eix transversal, integrem al disseny inclusiu, que permet dissenyar per a una major diversitat d’usuaris. L’objectiu és dotar a equips i empreses dels coneixements i les habilitats que els permetin conèixer als seus usuaris, per idear i prototipar experiències interactives memorables amb productes digitals o físics, espais o serveis.

Resultats d’aprenentatge:

 • Assimilar el procés de disseny d’experiència d’usuari: conceptes, mètodes i tècniques
 • Dotar-se d’una visió completa dels àmbits d’aplicació de la UX i els seus beneficis
 • Integrar l’enfocament de disseny inclusiu, per donar cabuda a la diversitat de les persones usuàries
 • Saber dissenyar i implementar un procés real de disseny UX
 • Saber experimentar les eines professionals de documentació, ideació i prototipatge (Figma, Notion, Miro…) pròpies de l’àmbit
 • Exercir una visió crítica i una mirada creativa per saber adaptar el procés UX a les característiques de cada projecte i marca

Metodologia: Aprenentatge basat en learning by doing. A través de la realització d’un projecte en equip, el participant prendrà part en un procés complet de UX/UI, des del descobriment d’usuaris i competidors, fins al prototipatge de l’experiència de la interacció. Per això aplicarà els mètodes i tècniques de l’àmbit, practicarà amb les eines del sector i, a més, com a pràctica de les habilitats socials fonamentals en l’entorn UX.

3 Expert: UX/UI: Disseny, gestió i integració en un entorn Agile. UX/UI complet: idear, prototipar i gestionar projectes UX

Durada: 20 sessions de 3 hores (60 hores)

Continguts: Un procés UX es compon de diferents fases, al llarg de les quals participen professionals de diferents àmbits, a més de stakeholders interns i externs.

En aquest curs no solament durarem a terme un procés de disseny d’experiència d’usuari, sinó que també abordarem mètodes per gestionar-lo amb eficàcia. Ens introduirem en els mètodes que permeten integrar un procés UX en entorns Agile en els quals treballem amb desenvolupadors i stakeholders interns, i en les tècniques de gestió pròpies de l’equip de disseny.

Resultats d’aprenentatge:

 • Saber crear i implementar experiències d’usuari memorables
 • Coneixer els models de gestió de la UX dins de les organitzacions
 • Adquirir habilitats per connectar amb tècniques de gestió interna de l’equip de disseny
 • Coneixer i dimensionar com la intel·ligència artificial permet optimitzar tasques de gestió
 • Saber planificar i dur a terme un projecte UX

Metodologia: Aprenentatge basat en learning by doing i en l’anàlisi de casos reals. Enfocament hands-on, que permet als participants experimentar amb diferents eines i tècniques.

A través de la realització d’un projecte en equip, el participant prendrà part en un procés complet de UX, participant en la seva planificació, i duent a terme la recerca, ideació i prototipatge. En paral·lel, s’analitzaran casos d’estudi sobre gestió de projectes, per descobrir mètodes i bones pràctiques aplicades a processos, persones i recursos.