Assignatures del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

10 nov. 2023
asignaturas_ingenieria

En aquest post t’expliquem quines són les principals assignatures d’enginyeria de disseny industrial perquè coneguis millor quines competències adquiriràs cursant aquest grau.

Sempre és interessant i recomanable conèixer per endavant el pla d’estudis d’un grau i les seves assignatures, si són bàsiques, optatives o obligatòries, els crèdits associats a cadascuna i quin any o semestre s’ofereixen.

Assignatures de Disseny Industrial

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial té com a objectiu que els i les estudiants adquireixin les competències necessàries per poder desenvolupar projectes basant-se en criteris científics amb la finalitat d’innovar i renovar la realitat en què vivim, a més d’ajudar a interpretar els diferents contextos que intervenen en l’evolució de la societat humana.

L’enginyeria es caracteritza per ser una disciplina tècnica i creativa, que ensenya als i les futures enginyeres a definir les característiques funcionals, tecnològiques i formals d’un producte per fabricar-los després. Les assignatures de disseny industrial tenen com a objectiu oferir els coneixements i les competències necessàries per ser capaces de dissenyar, desenvolupar i gestionar de manera completa un producte, des que es concep fins que es llança al mercat, a través d’una metodologia on es planifiquen totes les fases del seu cicle de vida.

Algunes de les assignatures del pla d’estudis del grau en enginyeria de disseny industrial són les següents:

Disseny i Materials

En les assignatures relacionades amb els materials s’estudia la composició i les propietats dels diferents materials necessaris per desenvolupar projectes d’enginyeria, com metalls, polímers, compòsits, ceràmiques i materials biològics. Es tracta de comprendre la composició i el funcionament que tenen des del punt de vista òptic, termodinàmic i fluid, per poder desenvolupar productes, sempre amb una mirada sostenible i ecològica.

Desenvolupament i Simulació

En les assignatures de desenvolupament i simulació es duen a terme anàlisis de mecanismes i sistemes complexos que intervenen en el funcionament mecànic d’un producte. S’aprenen les bases de les matemàtiques aplicables a l’enginyeria, per realitzar càlculs estructurals, i s’estudia la reacció dels elements estructurals sotmesos a forces combinades, a través de l’anàlisi dels sistemes mecànics i de l’avaluació de les càrregues i com actuen davant els esforços assumits.

També s’introdueixen els diferents processos industrials de fabricació dels materials, fi per al qual s’aprèn sobre la fabricació assistida per ordinador. S’estudien en profunditat les tecnologies industrials i els sistemes de digitalització, a més de l’optimització dels comportaments mecànics d’un producte a través de la simulació. D’aquesta manera es poden adquirir coneixements de mecanismes complexos, anàlisis de forces, velocitats i graus de llibertat d’actuació d’un producte.

Gestió i Dades

Les assignatures relacionades amb la gestió i dades inclouen aquelles que estàn relacionades amb els fonaments de la programació aplicada a l’enginyeria industrial, l’enteniment dels circuits elèctrics i electrònics i la programació de sistemes i serveis; també s’aprenen les bases de la mecatrònica i la robòtica. A més, s’ensenya a gestionar projectes tecnològics en diferents models d’empresa, per a la qual cosa es realitzen estudis de mercat i s’aprèn a liderar equips de treball i els diferents departaments que poden intervenir en el seu desenvolupament.

Així mateix, es fa recerca sobre tecnologia i experiència d’usuari: usabilitat, funcionalitat, fabricació, distribució, rebuig adaptats a les diferents realitats culturals, econòmiques, socials, perspectiva de gènere, etc. S’ofereixen assignatures relacionades amb l’estadística, amb la finalitat d’executar càlculs de manera descriptiva i inferencial, de manera que es puguin plantejar hipòtesis a partir de les dades recollides.

Projectes

En la branca de projectes de disseny es treballa l’expressió gràfica a través d’esbossos, dibuixos i programes CAD, per poder realitzar croquis i plans de fabricació, tolerància i acabats, seguint les normatives i els mètodes científics. S’aprenen les bases per desenvolupar dissenys en enginyeria que parteixin de l’experimentació, la recerca i la comunicació, amb la recerca científica com a base i amb l’accent posat en la sostenibilitat del producte i el seu cicle de vida. A més, es fa una introducció a l’estètica i el disseny, per aprendre les interpretacions d’un objecte o el seu disseny des del punt de vista cultural, històric i sociològic.

Treball Fi de Grau

Com a part final de les assignatures d’Enginyeria de disseny industrial se sol·licita a l’estudiant dur a terme un Treball de Fi de Grau en col·laboració amb una institució, empresa o centre de recerca. També se li demana proposar un projecte d’emprenedoria.

Ha de presentar-se un projecte amb un fonament teòric, una metodologia de recerca, un desenvolupament formal i tècnic, un estudi de viabilitat econòmica i una presentació oral final. L’estudiant ha de triar una temàtica en què basar la recerca i plantejar preguntes rellevants i innovadores, amb la finalitat de resoldre-les aplicant els coneixements adquirits en els anys d’estudi.

Pràctiques d’empresa

Les pràctiques externes obligatòries formen part de les assignatures del grau en enginyeria de disseny industrial i es poden realitzar a partir del 4t curs. Consisteixen a aplicar els coneixements i les habilitats de l’estudiant en un entorn laboral i professional, ja siguin empreses, centres de recerques o institucions públiques o privades.

On estudiar Enginyeria de Disseny Industrial?

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava és una excel·lent opció per a aquells joves que disposin d’una gran curiositat, a més d’una bona agilitat científica i matemàtica. El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial es divideix en 4 anys, durant els quals els estudiants adquireixen les competències necessàries per dur a terme projectes d’enginyeria que aportin solucions innovadores i busquin desenvolupar productes nous i competitius en el mercat. La intenció és contribuir al progrés tecnològic de la societat.

Si vols saber més sobre el nostre Grau en Enginyeria del Disseny Industrial i les seves assignatures, no dubtis a consultar la nostra pàgina web o sol·licitar una entrevista personal.