Com fer una bibliografia?

24 nov. 2023
bibliografia-02

Tot treball acadèmic ha d’estar ben documentat i, per aquest motiu, hem de nodrir el nostre treball a base d’informació existent en llibres, pàgines web, etc. Ja sigui en estudis de grau, com el Grau en Disseny i Innovació o el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, de Màsters i Postgraus o en qualsevol altre àmbit acadèmic, la bibliografia permet identificar els documents utilitzats com a font d’informació per a qualsevol recerca.

Quan utilitzem fonts externes, és obligatori citar les referències de les quals ens hem servit. A aquesta citació de fonts se li diu bibliografia i és fonamental que estigui correctament elaborada, seguint les recomanacions establertes. Sigui en estudis de grau, en màsters i postgraus o en qualsevol altre àmbit acadèmic, la bibliografia permet identificar els documents utilitzats com a font d’informació per a qualsevol investigació. A més, representa un reconeixement als drets de l’autor de la font i és una forma de mostrar transparència i fiabilitat pel que fa a la investigació.

Tenint clara la seva importància, a continuació t’exposem alguns conceptes bàsics sobre com fer una bibliografia.

Com fer una bibliografia d’un treball?

Per fer una bibliografia d’un treball correctament és important mantenir una disciplina i metodologia que ens ajudi a anar recopilant ordenadament totes les fonts que utilitzem. Una bibliografia és el llistat complet de tots els materials emprats per a realitzar un treball i apareix sempre a la fi del document i ordenada alfabèticament. Entre els diferents materials utilitzats per efectuar un determinat treball, les referències bibliogràfiques constitueixen una de les eines fonamentals i, per tant, en la bibliografia han d’aparèixer les referències bibliogràfiques utilitzades en el text.

Algunes recomanacions generals sobre com fer una bibliografia:

  • Anota totes les fonts que hagis usat durant el procés d’investigació.
  • Mantén organitzades les notes sobre les teves fonts.
  • Utilitza el format adequat per a cada referència
  • Inclou totes les fonts que vas citar al treball

Com citar bibliografia?

Com s’ha de citar bibliografia correctament durant el treball és l’altra part important que has de tenir present quan parlem de com fer una bibliografia. Una manera de citar fonts bibliogràfiques durant l’exposició del treball pot ser parafrasejar. En parafrasejar expresses amb les teves paraules les idees d’altres autors. A més, s’ha de citar la font d’on has extret la idea original.

Quan se cita textualment un concepte d’un altre autor, cal posar-lo entre cometes i afegir la referència del document que se cita. Les citacions que s’inclouen en el text, també es poden enllaçar amb les referències corresponents de la bibliografia afegint números després del concepte o autor citat. Els nombres es posen entre parèntesis, claudàtors o com a superíndexs. Si se citen parts concretes d’un document, els números de volum, pàgines, etc. es poden indicar després del nombre de citació.

Formats de bibliografia

Com ja hem comentat, les cites bibliogràfiques són una forma de referència breu que inserim entre parèntesis en el text, o com a nota a peu de pàgina, i identifica la font de la qual hem extret la informació.

D’altra banda, les referències bibliogràfiques són descripcions més extenses, ordenades alfabèticament a la fi del document. Inclou elements fonamentals per identificar exactament el document citat: autor, títol, data, editorial, etc.

D’entre tots els estils de referències o formats de bibliografia destaquem els dos més comunament utilitzats: la bibliografia APA i la bibliografia Vancouver. Escollir un format de bibliografia o un altre estarà condicionat per la tipologia de la feina, principalment.

Bibliografia APA

L’estil APA utilitza el sistema Harvard d’autor-data per a les cites en el text i a la fi del document s’insereixen les referències bibliogràfiques ordenades alfabèticament pel cognom del primer autor de cada treball.

Per contra, en el format APA pot ser que la cita bibliogràfica contingui la mateixa informació, però l’estructura és diferent. La Bibliografia APA també especifica les normes de com citar una pàgina web en una bibliografia.

  • Per citar la referència d’un llibre utilitza aquest esquema:

Cognom de l’autor, Inicial majúscula del primer nom. (Any de publicació). Títol del llibre en cursiva. Ciutat i País. Editorial.

  • Com citar una pàgina web en una bibliografia APA

Nom de l’article. (Data de publicació o col·locar sense data “s.d.”). Nom del portal web en cursiva. Nom de l’autor (si és el mateix editor de la pàgina web, aquest s’ha d’ometre) Recuperat de: URL del lloc

  • Citar xarxes socials

Nom de la persona o grup [@usuari]. (Dia mes i any). Contingut de l’entrada en cursiva limitat a les primeres vint paraules incloent hashtags [Descripció audiovisual]. Nom de la Xarxa Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada

Bibliografia Vancouver

L’Estil de Bibliografia Vancouver té el seu origen en unes normatives que concerneixen la publicació de manuscrits en l’àmbit de les Ciències de la Salut. També és conegut a través del mateix concepte el subconjunt d’aquestes normes referit a la forma de realitzar referències bibliogràfiques. Aquestes són les normes de la Bibliografia Vancouver:

  • Per citar un llibre complet

Autor/s. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació (localitat): Editorial; any.

  • Per a fer referència a ponències

Autor/s de la comunicació/ponència. Títol de la comunicació/ponència. A: Títol del Congrés. Lloc de Publicació (localitat): Editorial; Any. aaa (pàgina inicial) – bbb (pàgina final).

  • Article de Pàgina web

Autor/s. Títol de l’obra [Internet]. Lloc de publicació (localitat): Editorial; Data de publicació [revisat / consultat (data)]. Disponible a: (enllaç).

Ara que ja tens algunes nocions sobre com fer una bibliografia ja pots començar el teu proper treball. Si necessites més informació, pots consultar-la a la nostra biblioteca.