Tema

Disseny assistit per ordinador 2D

Dades descriptives de l’assignatura
Disseny assistit per ordinador 2D

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 6 ECTS
Dedicació: 150 hores
Curs: 1
Trimestre: 3
Àrea de coneixement: Expressió i Representació
Tipus d’assignatura: bàsica
Llengua/llengües de la docència: català i castellà