Back to top

Accés i admissió

REALITZAR PREINSCRIPCIÓ

CONSULTAR LA MEVA PREINSCRIPCIÓ

 

Requisits d’accés

Per sol·licitar plaça en un Màster Universitari cal tenir un títol homologat de:

  • Llicenciat, enginyer, arquitecte.

  • Titulació de grau de la nova estructura d’estudis que s’implantarà en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

També poden accedir al programa de Màster amb títol de:

  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic. En aquests casos el títol que s’obtindrà no donarà accés posteriorment a un programa de doctorat.

Accés amb títol universitari estranger

Les persones amb títol estranger poden accedir a un Màster Universitari, sempre que obtinguin l’homologació prèvia d’un títol que hi permeti l’accés o bé, sense homologació, amb la comprovació prèvia que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten, en el país que va expedir el títol, per a accedir a estudis de màster. La sol·licitud de reconeixement del nivell de formació ha d'anar acompanyada de la documentació següent en el moment de sol·licitar l'accés:

 


Normativa acadèmica


Matrícula

Els estudiants s’han de matricular obligatòriament de tots els crèdits del màster.

L’estudiant ha de formalitzar la matriculació del màster dins els terminis fixats per ELISAVA i cal aportar els originals tant del títol com del certificat de l’expedient acadèmic amb tots els requeriments especificats anteriorment. Aquesta documentació és imprescindible a l’hora de formalitzar la matrícula.

L’acceptació de la sol·licitud per part d’ELISAVA va està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l’estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir al màster mitjançant els originals de la documentació i al pagament complet de la matrícula en la forma i terminis establerts.

 Molt important

Els cursos s’imparteixen en llengua castellana i anglesa (només algunes classes).
És requisit indispensable parlar, escriure i entendre el castellà per tal de seguir correctament el Màster Universitari.

Estudiants estrangers de països no pertanyents a la UE:
 Els visats d’estudis són autoritzats o denegats per una comissió del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya.

És obligació de l’estudiant informar-se als consolats d’Espanya dels requisits i terminis per a l’obtenció del visat i presentar de manera oportuna la sol·licitud.

ELISAVA, en previsió, genera les admissions amb prou temps, tal com es descriu en aquest document.