Back to top

Com fer una bibliografia

Sumari

Principis bàsics de descripció                       Llibres
Capítols en llibres                                            Articles de revista
Llocs web                                                           Blocs
Xarxes socials: Facebook - Twitter                Wikis
Normes                                                              Audiovisuals
Documents gràfics
 

Principis bàsics de descripció

Quan s’elabora una bibliografia s’han de citar els documents consultats redactant  referències bibliogràfiques. Es tracta de facilitar l’accés futur als documents originals fent constar les dades fonamentals de cada document de manera senzilla però normalitzada.

És del document en sí mateix d’on traurem la informació per fer-ne la descripció. Les dades que s’obtenen del document s’escriuen en la llengua del document.

Quan un document no tingui autor, el primer element de la descripció serà el títol. Per als documents que tinguin fins a tres autors, indicarem tots tres noms separats per punt i coma. En canvi, quan hi ha més de tres autors s’acostuma a especificar només el nom del primer autor seguit de l’abreviatura "et al.". En cap cas farem servir expressions com "Diversos autors", "AA VV", "Anònim", etc.

La bibliografia s’ordena alfabèticament pel primer element de la referència, sigui l’autor o el títol.
A continuació es mostren diversos exemples de citacions segons els format del document.
 

Llibres

Esquema
Autor. Títol en cursiva. Número d’edició si no és la primera. Lloc: Editorial, any d’edició. ISBN (opcional).

Exemples
• Gombrich, E. H. La imagen y el ojo. Madrid: Debate, 2000.

• Jiménez Montoya, Pedro; García Meseguer, Álvaro; Morán Cabré, Francisco. Hormigón armado. 14a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Diccionari manual de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

• Corbella, Josep; et al. Sapiens: el llarg camí dels homínids cap a la intel·ligència. Barcelona. Edicions 62, 2000.
S’afegeix l’abreviatura (ed.) quan el llibre és una recopilació de contribucions de diferents autors sota la responsabilitat d’un editor literari. Exemple:

• Doran, Michael (ed.). Sobre Cézanne: conversaciones y testimonios. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

Per als llibres electrònics:
Esquema
Autor. Títol en cursiva [Tipus de document]. Número d’edició si no és la primera. Lloc: Editorial, any d’edició. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
•  Crow, R. Income Models for Open Access: an Overview of Current Practice [en línia]. Washington: Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, 2009. [Consulta: 20 setembre 2009]. Disponible a:  http://www.arl.org/sparc/publisher/incomemodels/  

•  Calderón de la Barca, P. Life is a Dream [en línia]. Translated by Edward Fitzgerald. Proyecto Gutenberg, 2006. [Consulta: 20 agost 2009]. Disponible a: http://www.gutenberg.org/files/2587/2587.txt
 

Capítols en llibres

Esquema
Autor del capítol. "Títol del capítol". Dins: Autor del llibre. Títol del llibre en cursiva. Número d’edició si no és la primera. Lloc: Editorial, any d’edició, p. pàgina inicial – pàgina final.

Exemples
• Kaiser-Schuster, Britta. "La enseñanza del color en la Bauhaus". Dins: Jeannine Fiedler (ed.). Bauhaus. Köln: Könemann, 2000, p. 392-399.

• Nash, Mark. "El arte del movimiento". Dins: Campos de fuerza: un ensayo sobre lo cinético. Barcelona: MACBA, 2000, p. 313-316.

En el cas dels llibres electrònics:
Esquema
Autor de la part. “Títol de la part o capítol”. Dins: Autor del llibre. Títol del document principal en cursiva [en línia]. Edició si no és la primera. Lloc: Editorial, any, p. pàgina inicial – pàgina final. [Data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
•  Bendixen, G.E. “Radio navigation”. Dins: Wiley Enciclopedia of Electrical and Electronics Engineering [en línia]. Hoboken (New Jersey): Wiley Interscience, 1999, p. 331-340. [Consulta: 11 octubre 2007]. Disponible a: http://mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780471346081/eeee/article/W1134/current/abstract?hd=article-title,navigation
 

Articles de revista

Esquema
Autor. "Títol de l’article". Títol de la revista en cursiva, volum, número (any), p. pàgina inicial - pàgina final.

Exemples
• Gerngross, Tillman U.; Slater, Steven C. "Plásticos de origen vegetal". Investigación y ciencia, núm. 289 (2000), p. 4-9.

• Goggin, Philip A. "An appraisal of ecolabelling from a design perspective". Design Studies, vol. 15, núm. 4 (1994), p. 459-477.

Per als articles de revista electrònica
Esquema
Autor. “Títol de l’article”. Títol de la revista en cursiva [en línia], any, volum (número), p. pàgina inicial-pàgina final. [Consulta: Data de consulta]. Número ISSN. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
• Szymansky, S. “Magnetic Equivalence between Nuclei of Spin Greater than ½ in Presence of Relaxation”. Journal of Magnetic Resonance [en línia], 1997, 127(2), p. 199-205. [Consulta: 20 agost 2009]. ISSN 1090-7807. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1006/jmre.1997.1203       

• Benedicto Gracia, E. “Documentos acerca del funcionamiento del sistema de insaculación en la aljama judía de Huesca (siglo XV)”. Sefarad [en línia], 2006, 66(2), p. 309-344. [Consulta: 20 agost 2009]. ISSN 1988-320X. Disponible a: http://sefarad.revistas.csic.es/index.php/sefarad/article/view/413  
 

Llocs web

Esquema
Autor. Títol en cursiva [en línia]. Lloc: Editor, data d’edició. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>  

Exemples
Monuments of the Future: Designs of El Lissitzky [en línia]. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, 2000. [Consulta: 14 set. 2010]. Disponible a: http://www.getty.edu/gri/digital/lissitzky/

Pàgines de llocs web:
Autor. Títol en cursiva [en línia]. Lloc: Editor, data d’edició. Designació o Títol de la part, numeració i/o localització al document principal. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Unos tipos duros [en línia]. Tratado clásico de tipografía: 28 Medidas de la página. [Consulta: 15 setembre 2011]. Disponible a: http://www.unostiposduros.com/?p=947  
 

Blocs
 

Esquema
Autor. Títol en cursiva [bloc]. Lloc: Editor, data d’edició, any. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
• Suárez Carballo, Fernando. Cosas visuales [bloc]. [Consulta: 14 set. 2010]. http://www.cosasvisuales.com  

Post d’un bloc:
Autor. “Títol del post”. Títol del bloc en cursiva [bloc]. Lloc: Editor, data d’edició, any. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
• ADG-FAD. “Todo es diseño”. ADG-FAD Blog [bloc]. [Consulta: 14 set. 2010]. Disponible a: http://www.fad.cat/adg/blog/2010/07/08/todo-es-diseno/  

Comentaris al post d’un bloc:
Autor del comentari (tal com apareix). Comentari a: “Títol del post”. Data del comentari. Títol del bloc en cursiva [en línia]. Lloc: Editor, data d’edició, any. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples
•  Teresa. Comentari a: "Flo's pledge: deal or no deal?" 12 maig 2007. Kim. Emergiblog: The Life & Times of an ER Nurse [bloc]. San Francisco: Emergiblog, c2005-2007. [Consulta: 16 maig 2007]. Disponible a: http://www.emergiblog.com/2007/05/flos-pledge-deal-or-no-deal.html  

 

Xarxes socials: Facebook – Twitter

Per citar un feed de Twitter o Facebook en el seu conjunt o per debatre’l en general, només cal donar l’adreça URL del lloc en el text, entre parèntesi. No cal una entrada de llista de referència.

Exemple:
El president Obama fa servir Twitter (http://www.twitter.com/barackobama) i Facebook (http://www.facebook.com/barackobama) per mantenir als ciutadans al corrent de les seves iniciatives, especialment la reforma de salut i les candidatures del Tribunal Suprem.

Per citar actualitzacions de Twitter o Facebook:
Autor (tal com apareix escrit). (Data- sense l’hora-) Contingut del post o actualització en cursiva [Tipus de document]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemples:
 •  BarackObama. (2009a, July 15). Launched American Graduation Initiative to help additional 5 mill. Americans graduate college by 2020: http://bit.ly/gcTX7 [Post de Twitter]. Disponible a: http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366

  •  Barack Obama. (2009b, October 9). Humbled.
 http://my.barackobama.com/page/community/post/obamaforamerica/gGM45m [Actualització de Facebook]. Disponible a: http://www.facebook.com/posted.php?
 id=6815841748&share_id=154954250775&comments=1#s154954250775    

Per diferenciar entre els posts de la mateixa persona el mateix any (o el mateix dia), es pot incloure "a" o "b" després de l’any, en ordre cronològic. Si només té un missatge en unl mateix any no cal incloure "a" o "b".
 

Wikis

Esquema
Títol en cursiva [Tipus de document]. Lloc: edició, data d’edició. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: <adreça electrònica>

Exemple
•  Wikipedia: the free encyclopedia [Wiki a Internet]. St. Petersburg (FL): Wikimedia Foundation, Inc. 2001. [Consulta 5 maig 2007]. Disponible a: http://en.wikipedia.org/  

Per a contribucions a wikis:
•  McEvoy D. “The symptoms of IBS”. c2006 [Consulta 14 maig 2007]. WIKISURGERY [Wiki a Internet]. London: Surgical Associates Ltd. 2006 -   . [5 paràgrafs]. Disponible a:
http://www.wikisurgery.com/index.php?title=The_symptoms_of_IBS
 

Normes

Esquema
Número de referència de la norma. Títol en cursiva.

Exemple
• UNE-EN ISO 717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: aislamiento a ruido aéreo.

Audiovisuals

Esquema
Autor. Títol en cursiva [tipus de suport]. Lloc: Editor, any d’edició. Descripció del material: durada del document (opcional).

Exemples
• Hustwit, Gary. Objectified [Grabació en vídeo]. London: Swiss Dots Limited, 2009. 1 DVD: 75 min.

Arquitecturas 1 [Grabació en vídeo]. Barcelona: Editrama, 2007. 1 DVD: 160 min.

• Mozart, W.A. Conciertos para piano 21 y 26 [registre sonor en CD]. Maria-Joâo Pires, piano; Orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne. Madrid: Warner Music, 2003. 1 disc compacte: 70 min.
 

Documents gràfics (pòsters, cartells…)

Esquema
Autor. Títol en cursiva [tipus de suport. Edició. Lloc: Editor, any d’edició. Extensió del document i mides (opcional).

Exemples
Zaragoza, postales para el recuerdo [Document gràfico]. Zaragoza: Prensa Diaria Aragonesa, 2000. 150 postals, 9 x 14 cm.

• Munari, Bruno. I prelibri [Document gràfic]. Mantova: Corraini, 2003. 1 carpeta (12 llibres).